پژوهش: پایان نامه ارشد رشته فناوری اطلاعات : ارزيابي پذيرش يادگيري سيار در دانشگاه‌هاي ايران

گرایش : تجارت الکترونيک

عنوان : ارزيابي پذيرش يادگيري سيار در دانشگاه‌هاي ايران

دانشكده‌ي مهندسي

پايان نامه‌ي كارشناسي ارشد در رشته‌ي مهندسي فناوري اطلاعات

(تجارت الکترونيک)

عنوان پايان نامه
ارزيابي پذيرش يادگيري سيار در دانشگاه‌هاي ايران

استاد راهنما:
دكتر حميد حسن‌پور

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چكيده

يادگيري سيار به فرآيند آموزشي اطلاق مي‌گردد که بدون نياز به اتصال فيزيکي و پيوسته به کابل‌هاي شبکه و از طريق ابزار سيار و قابل حملي همچون رايانه ‌هاي قابل حمل، تلفن‌هاي همراه، دستيار ديجيتال شخصي و غيره امکان آموزش و يادگيري را براي هر فرد در هر زمينه، هر زمان و مکان بدون محدوديت فراهم مي‌سازد.

در اين پژوهش، عوامل موثر بر پذيرش دانشجويان در دانشگاه‌هاي ايران به عنوان جامعه‌اي مشتمل بر فراگيران سيستم‌هاي آموزشي، از خدمات يادگيري سيار مورد بررسي قرار گرفته می باشد. آغاز عوامل موثر بر پذيرش يادگيري سيار شناسايي گردید و پس از مطالعه مدل‌هاي موجود در زمينه پذيرش، مدل يکپارچه پذيرش و بهره گیری فناوري به عنوان مدل پايه انتخاب گرديد و توسعه داده گردید. سپس مدل موردنظر پس از تطبيق با شرايط مساله مورد آزمون قرار گرفت. جهت آزمون مدل، تحقيقي ميداني بر روي دانشجويان دانشگاههاي شاهرود به عنوان جامعه آماری با بهره گیری از ابزار پرسش‌نامه انجام گردید و داده‌هاي حاصل با بهره گیری از تكنيك‌هاي آماري توصيفي و استنباطي مورد تحليل قرار گرفت.

يافته‌هاي تحقيق وجود ارتباط ميان انتظار عملکرد، انتظار کوشش، عوامل اجتماعي، شرايط تسهيل‌گر، کيفيت خدمات سيستم و خودکارآمدي بهره گیری از ابزارهاي سيار را با قصد بهره گیری از خدمات آموزشي سيار تاييد مي‌كند. همچنين در اين مطالعه تأثیر تعديل‌گري سبک يادگيري دانشجويان بر قصد بهره گیری، بر ارتباط ميان انتظار عملکرد و قصد بهره گیری و ارتباط بين انتظار کوشش و قصد بهره گیری نيز مورد بررسي قرار گرفت. نتايج تحليل نشان مي‏دهد که تفاوت معناداري ميان سبک‏هاي يادگيري دانشجويان وجود ندارد. بنابراين امکان تطبيق تمام سبک‌هاي يادگيري با يادگيري سيار هست.

كليدواژگان: يادگيري سيار، قصد بهره گیری، پذيرش، سبک يادگيري

فهرست مطالب

     عنوان                                                                                 صفحه

فصل اول: کليات پژوهش ………………………………………………………………………………………….1

 • مقدمه …………………………………………………………………………………………………………1
 • ضرورت انجام تحقيق …………………………………………………………………………………2
 • بيان مساله تحقيق ……………………………………………………………………………………..4
 • هدف تحقيق ………………………………………………………………………………………………6
 • سوالات تحقيق ……………………………………………………………………………………………6
 • فرضيات تحقيق …………………………………………………………………………………………..7
 • روش تحقيق ………………………………………………………………………………………………..9
 • کاربرد تحقيق ………………………………………………………………………………………………9
 • قلمرو تحقيق ……………………………………………………………………………………………….9

    1-9-1- قلمرو موضوعي تحقيق …………………………………………………………………………9

    1-9-2- قلمرو مکاني تحقيق …………………………………………………………………………….10

    1-9-3- قلمرو زماني تحقيق ……………………………………………………………………………..10

 • جامعه و نمونه آماري …………………………………………………………………………………10
 • تعريف واژگان …………………………………………………………………………………………….10

فصل دوم : مباني نظري تحقيق …………………………………………………………………………….11

 • بخش اول : فناوري اطلاعات و آموزش عالي ……………………………………………11

2-1-1- تعريف جامعه اطلاعاتي …………………………………………………………………….12

2-1-2- مروري بر تحولات جامعه اطلاعاتي ………………………………………………….13

2-1-3- چالش هاي آموزش عالي پيش روي آموزش در عصر اطلاعات…………13

2-1-4- مروري بر وضعيت زيرساخت جامعه اطلاعاتي ………………………………….14

2-1-5- جمع بندي بخش اول ……………………………………………………………………….17

 • بخش دوم : پارادايم هاي آموزش مجازي …………………………………………………17

2-2-1- از آموزش سنتي تا آموزش از راه دور ……………………………………………….18

2-2-2- آموزش الکترونيکي …………………………………………………………………………..21

   2-2-2-1- مقايسه آموزش سنتي و الکترونيکي ……………………………………….23

   2-2-2-2- يادگيرنده در نظام آموزش سنتي و الکترونيکي ……………………..25

   2-2-2-3- مزاياي آموزش الکترونيکي ………………………………………………………26

2-2-3- آموزش سيار …………………………………………………………………………………….27

   2-2-3-1- جايگاه آموزش سيار ………………………………………………………………..30

   2-2-3-2- پيشينه نظري و تجارب ……………………………………………………………31

   2-2-3-3- اهداف آموزش سيار ………………………………………………………………….35

   2-2-3-4- مقايسه آموزش سيار و الکترونيک …………………………………………..38

   2-2-3-5- چالش هاي آموزش سيار …………………………………………………………39

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2-2-4- جمع بندي بخش دوم ……………………………………………………………………..42

 • بخش سوم : سبک يادگيري …………………………………………………………………….43

2-3-1- نظريه سبک يادگيري کلب ……………………………………………………………..44

2-3-2- پيشينه نظري و تجارب ……………………………………………………………………48

2-3-3- جمع بندي بخش سوم …………………………………………………………………….50

 • بخش چهارم: مدل هاي پذيرش فناوري اطلاعات …………………………………..51

2-4-1- نظريه يکپارچه پذيرش و بهره گیری فناوري ……………………………………….51

2-4-2- نظريه عملکرد منطقي ………………………………………………………………………56

2-4-3- مدل پذيرش فناوري ………………………………………………………………………..59

2-4-4- مدل پذيرش فناوري .2 ……………………………………………………………………67

2-4-5- مدل پذيرش فناوري .3 ……………………………………………………………………68

2-4-6- نظريه رفتار برنامه ريزي شده …………………………………………………………..70

2-4-7- نظريه  تجزيه رفتار برنامه ريزي شده ………………………………………………73

2-4-8- نظريه ترکيبي پذيرش فناوري و رفتار برنامه ريزي شده………………….75

2-4-9- مدل بهره گیری از رايانه هاي شخصي …………………………………………………77

2-4-10- مدل انگيزشي ………………………………………………………………………………..80

2-4-11- نظريه اشاعه نوآوري ها ………………………………………………………………….83

2-4-12- نظريه شناخت اجتماعي ………………………………………………………………..87

2-4-13- جمع بندي بخش چهارم ……………………………………………………………….91

 • بخش پنجم : ارائه مدل مفهومي تحقيق …………………………………………………92

2-5-1- تحليل ادبيات موضوع ……………………………………………………………………..92

2-5-2- مدل تحقيق …………………………………………………………………………………….95

2-5-3- متغيرهاي تحقيق ……………………………………………………………………………97

   2-5-3-1- قصد رفتاري ……………………………………………………………………………100

   2-5-3-2- انتظار عملکرد …………………………………………………………………………100

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

   2-5-3-3- انتظار کوشش ……………………………………………………………………………102

   2-5-3-4- عوامل اجتماعي ………………………………………………………………………103

   2-5-3-5- شرايط تسهيل گر …………………………………………………………………..104

   2-5-3-6- خودکارآمدي ابزارهاي سيار …………………………………………………..106

   2-5-3-7-کيفيت خدمات سيستم …………………………………………………………..108

   2-5-3-8-عامل تعديل کننده ………………………………………………………………….112

2-5-4- سئوالات تحقيق ……………………………………………………………………………..113

2-5-5- فرضيات تحقيق ……………………………………………………………………………..114

فصل سوم : مروري بر تحقيقات انجام شده   …………………………………………………116

 • مقدمه ………………………………………………………………………116
 • پژوهش‌هاي انجام شده در زمينه توجه و قصد بهره گیری ابزارهاي سيار….116
 • پژوهش‌هاي انجام شده در زمينه بررسي عوامل موثر بر پذيرش فناوري اطلاعات به کمک مدل‌هاي علّي موجود ………119

فصل چهارم : روش تحقيق ……………………………………………………………………126

 • مقدمه ………………………………………………………………………………………………………126
 • روش اجراي تحقيق ………………………………………………………………………………..126
 • متغيرهاي تحقيق ……………………………………………………………………………………127

    4-3-1- متغير وابسته …………………………………………………………………………………….127

    4-3-2- متغير مستقل ……………………………………………………………………………………127

 • روش و تكنيك جمع‌آوري اطلاعات ………………………………………………………..127
 • جامعه آماري و نمونه آماري تحقيق ……………………………………………………….128
 • روايي و پايايي پرسش‌نامه ………………………………………………………………………129

    4-6-1- روايي …………………………………………………………………………………………………129

    4-6-2- پايايي …………………………………………………………………………………………………130

 • روش‌هاي تجزيه و تحليل داده‌ها …………………………………………………………….131

فصل پنجم : نتايج ( بحث و بررسي و تحليل داده‌ها ) ……………………………………………………….133

 • مقدمه ………………………………………………………………………………………………………133
 • آمار توصيفي ……………………………………………………………………………………………133

   5-2-1- جنسيت ………………………………………………………………………………………………133

   5-2-2- سن ……………………………………………………………………………………………………..134

   5-2-3- تحصيلات…………………………………………………………………………………………….135

   5-2-4- نوع دانشگاه محل تحصيل …………………………………………………………………136

   5-2-5- سال تحصيل ……………………………………………………………………………………..137

   5-2-6- بهره گیری از اينترنت در روز …………………………………………………………………138

   5-2-7- سال بهره گیری از اينترنت  …………………………………………………………………..139

   5-2-8- بهره گیری از تلفن همراه ………………………………………………………………………140

   5-2-9- دسترسي به اينترنت سيار …………………………………………………………………141

   5-2-10- سبک يادگيري دانشجويان …………………………………………………………….142

 • آماره توصيفي متغيرهاي تحقيق ……………………………………………………………143
 • نرمال سازي داده ها ……………………………………………………………………………….145
 • آمار استنباطي ………………………………………………………………………………………..146

   5-5-1- بررسي همبستگي بين متغيرها ………………………………………………………..146

   5-5-2-بررسي فرضيه‌هاي تحقيق ………………………………………………………………….147

فصل ششم : بحث و نتيجه‌گيري…………………………………………….174

 • مقدمه ……………………………………………………………………………………………………..174
 • يافته‌هاي پژوهش ……………………………………………………………………………………174

    6-2-1- بخش توصيفي ………………………………………………………………………………….174

        6-2-1-1- يافته‌هاي حاصل از ويژگي‌هاي جمعيت شناختي…………………..174

        6-2-1-2-يافته‌هاي حاصل از سبک يادگيري دانشجويان………………………..175

             6-2-2- بخش استنباطي …………………………………………………………………………………175

  6-2-2-1- نتايج حاصل از تجزيه و تحليل فرضيات پژوهش…………………….175

 • نتيجه‌گيري نهايي …………………………………………………………………………………..194
 • محدوديت‌هاي تحقيق ……………………………………………………………………………197
 • پيشنهادهاي اجرايي ……………………………………………………………………………….198
 • پيشنهادات براي تحقيقات آتي ………………………………………………………………198

– فهرست منابع ………………………………………………………………………………………………………………….200

– پيوست‌ها …………………………………………………………………………………………………………………………215

– چكيده به زبان انگليسي ………………………………………………………………………………………………….220

 • مقدمه

يکي از مهم‌ترين ويژگي‌هاي قرن بيست و يکم توسعه‌ي شگفت انگيز فناوري اطلاعات و شبکه‌هاي ارتباطاتي جديد جهت افزايش سرعت ارتباطات و کيفيت ارائه خدمات مي‌باشد.  طریقه سريع پيشرفت باعث تغييرات زيادي در زمينه آموزش شده می باشد. عواملي زیرا کاهش هزينه آموزش، حضور در کلاس‌هاي مجازي، در دسترس بودن، کاهش هزينه رفت و آمد و انعطاف پذيري بالا در گسترش دروس الکترونيکي و استقبال دانشجويان بي‌تاثير نبوده می باشد. آموزش مجازي نيز در ايران صنعتي نوپا در فناوري آموزشي و آموزش از راه دور می باشد. اما مراکز و موسسات آموزشي بويژه دانشگاه‌ها در تلاشند تا هر چه سريع‌تر الگويي مناسب با ساختار آموزشي و فرهنگي کشور ارائه کنند.

بر اساس فناوري‌هاي آموزشي جديد، موسسات آموزشي نبايد فعاليت خود را صرفا بر فراهم‌سازي محتوا براي فراگيران متمرکز کنند بلکه علاوه بر اين تاکيد آن‌ها بايد معطوف به تواناسازي فراگيران در جهت جستجو، شناسايي، دستکاري و ارزيابي دانش موجود و يکپارچه‌سازي اين دانش در جهان کار و زندگي شخصي خود باشد.

امروزه با در نظر داشتن بازده گسترده كاربران، آموزش در الگوي سنتي همچون يك نوع آموزش براي همگان امكان پذير نيست و ارائه يك نظام شخصي‌سازي شده كه بتواند به صورت خودكار با سطح دانش و علائق كاربران متناسب گردد اهميت فراواني دارد، نگاهي به تحولات عرصه آموزش و نيازهاي بازاركار ايجاب مي‌كند كه محيط مناسب يادگيري همواره و در سطحي وسيع و با انعطاف پذيري لازم در دسترس همگان قرار گيرد.

با ظهور فناوري‌هاي جديدتر در جهان، علاقه به كاربرد روش‌هاي مختلف انتقال دانش نيز افزايش يافته می باشد. تقريباً در هر روز دوره جديدي مبتني بر شبكه در دانشگاه‌ها ايجاد مي‌گردد و يادگيري مجازي، يادگيري بر خط و يادگيري سيار نيز به عنوان يکي از آخرين و مهم‌ترين دستاوردهاي فناوري اطلاعات، اشكال جديدي از روش‌هاي آموزشي و جزيي از ادبيات آموزشي قرن جديد شده‌اند. يادگيري سيار يک شاخه توسعه يافته از يادگيري الکترونيکي می باشد که امکان دسترسي به محتواي يادگيري و تعامل با ساير افراد حاضر در محيط را با سهولت بيشتري فراهم مي‌سازد. بر اين اساس، در پژوهش حاضر به مطالعه عوامل مؤثر بر پذيرش يادگيري سيار دانشجويان در سطح دانشگاه‌هاي شاهرود به عنوان جامعه آماری در شرايط رقابت کنوني انجام مي‌گردد.

 • ضرورت انجام تحقيق

دانشگاه‌ها سازمان‌هايي هستند که هر ساله تعداد قابل توجهي از جمعيت جوان را جذب کرده و طي زمان معيني توانمندي‌هاي علمي و عملي اين اشخاص را پرورش مي‌دهند و در نهايت نيروهاي آموزش ديده و متخصص را در اختيار جامعه مي‌گذارند. با ورود به عصر اطلاعات، نهاد آموزش از نخستين نهادهايي می باشد که دستخوش تغييرات اساسي شده می باشد. آموزش الکترونيکي، به عنوان پاراديمي جديد، اين حوزه را متحول ساخته می باشد.

همچنين تلفن همراه يکي از پديده‌هاي نو ظهور عصر الکترونيک و دنياي ديجيتال می باشد که در دهه اخير جاي خود را بين افراد خانواده به ويژه جوانان در همه جهان، مانند ايران باز کرده می باشد و در سال‌هاي اخير به عنوان يکي از ابزارهاي سيار در دانشگاه‌هاي کشور هاي در حال توسعه به عنوان ابزار آموزشي مورد استقبال قرار گرفته می باشد.

بر اساس آخرين آمار تعداد مشترکين تلفن همراه در سراسر جهان از 4/12 ميليون در سال 1990به 3/5 ميليارد تا پايان 2010 رسيد و تخمين زده مي‌گردد نرخ نفوذ اين فناوري در سال 2013 به 95 درصد خواهد رسيد و طبق  آخرين گزارش شرکت مخابراتي اينفورما[1]  گفته مي‌گردد تعداد مشترکان تلفن ‌همراه ايران تا پايان سال 2011 ميلادي از تعداد جمعيت کشور بيشتر گردد و به رقم 91/82 ميليون نفر برسد. پيش‌بيني شده می باشد که ايران در پايان سال 2016 ميلادي 13/122 ميليون مشترک تلفن ‌همراه داشته باشد.

همچنين سامانه مديريت ضريب نفوذ اينترنت کشور، وابسته به مرکز متما در سازمان فناوري اطلاعات ايران، در گزارش خود در اين سامانه در سال90، با جداسازي مشترکين و کاربران اينترنت از جمعيت 75 ميليون نفري، 21 ميليون و 642 هزار و 624مشترک اينترنت و 32 ميليون و 696 هزار و 275 کاربر اينترنت دارد و با اين ارقام، هم‌اکنون ضريب نفوذ اينترنت کشور را بر اساس کل اتصالات  43 درصد اعلام مي‌کند و ضريب نفوذ اينترنت بر اساس رسانه ارتباطي تلفن همراه 19 درصد اعلام مي‌کند.

آمارهاي ذکر گردیده از کشور ايران حاکي از آن می باشد که در سال‌هاي آتي ميزان رشد چشم‌‌گيري در هم‌گرايي تلفن همراه و اينترنت خواهيم داشت. از اين رو با در نظر داشتن تاًثيرات چشم‌گير تحولات در عرصه فناوري اطلاعاتي و ارتباطي بر روي جنبه‌هاي مختلف زندگي بشر مانند نظام آموزش و يادگيري، علاوه بر بستر سازي مناسب و توسعه زيرساخت‌هاي ارتباطي و فناوري توسط دولت، نياز به ايجاد رضايت در فراگيران و حتي به شوق آوردن ايشان از کيفيت خدمات مي‌باشد. لذا با در نظر داشتن قابليت‌هاي بسيار بالاي اين سيستم آموزشي و حجم عظيم تقاضا براي آموزش، در باب ضرورت به کارگيري و اهميت آموزش سيار ترديدي وجود ندارد اما سوالي که رو در رو قرار دارد آن می باشد پذيرش آموزش سيار در سطح دانشگاه‌ها به چه صورت مي‌باشد؟

مديريت علمي اقتضا مي‌کند که مديران عالي سازمان به مقوله کارآيي کل سازمان و واحدهاي تحت پوشش خود حساسيت کافي نشان دهند. ضرورت در نظر داشتن بحث کارآيي با ملاحظه محدوديت‌هايي که هر سازماني با آن‌ها روبروست، بيشتر نمايان مي‌گردد. دانشگاه به مثابه مهم‌ترين مرکز ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي با جذب منابع انساني و فيزيکي، پولي و اعتباري، ماموريت اصلي خود را که عبارت از دانش افزايي و توليد محصولات علمي و تحقيق می باشد دنبال مي‌کند. سير تغييرات کارآيي بايد همواره ذهن مديران و برنامه‌ريزان دانشگاه را به خود مشغول داشته و مشغله دائمي آنان تلقي گردد. از آنجا که کارآيي کل يک مرکز، از پذيرش و عملکرد تک تک واحدهاي تحت پوشش آن ناشي مي‌گردد و ايجاد رضايت در کسب پذيرش سيستم جديد، خود عامل ارتقا و کارآيي در کل سيستم مي‌گردد، لازم می باشد نگاهي عالمانه و مستمر به وضعيت کليه واحدهاي تحت پوشش خود، از منظر کسب رضايت در پذيرش سيستم جديد داشته و ديدگاه‌هاي آنان را مورد مداقه قرار دهد که اين امر در وهله اول نيازمند شناخت درك و بررسي عوامل حياتي موثر در پذيرش سيستم‌هاي يادگيري سيار مي‌باشد. بدين مقصود در اين تحقيق سعي بر آن می باشد با شناسايي شاخص‌هاي ارزيابي پذيرش دانشجويان به عنوان ارکان اصلي موثر بر ديدگاه‌هاي پذيرش در سطح دانشگاه‌ها، به ارائه مدل بررسي پذيرش يادگيري سيار، پرداخته گردد.

 • بيان مساله تحقيق

در دانشگاه‌ها بالا بردن کيفيت يادگيري و تدريس همواره از مسائل پر اهميت بوده می باشد. براي نيل به اين مقصود کمک گرفتن از فناوري براي پشتيباني فعاليت تدريس و يادگيري با توجه کاستي‌هاي موجود مي‌تواند اثرگذار باشد. در حال حاضر سيستم آموزشي سنتي دانشگاه‌ها به شکلي مي‌باشد که دانشجويان قابليت دسترسي هميشگي به اساتيد را ندارند. دانشجويان نمي‌توانند هر زمان که نياز به يادگيري در زمينه‌اي خاص دارند، مورد آموزش قرار گرفته و يا پاسخ سوالات خويش را بدست آورند. با در نظر داشتن سيستم آموزشي موجود فعل وانفعالات آموزشي در يک سطح باقي مانده و تقويت نمي‌گردد.

 آن چیز که که مشخص می باشد، يادگيري دانشجويان زمان طولاني ندارد و همکاري و تعامل دانشجويان و اساتيد، همچنين بين خود دانشجويان در امر يادگيري در حد پاييني مي‌باشد. حمايت و پشتيباني آکادميک براي کمک به يادگيري و دسترسي به منابع مطالعاتي مورد نياز چندان صورت نمي‌گيرد و همچنان در اکثر دانشگاه‌ها از سيستم تهيه جزوات براي ارائه دروس بهره گیری مي‌گردد و دانشجويان از امکان مشاوره غيرحضوري با اساتيد بهره‌مند نيستند.

به مقصود دسترسي به اطلاعات مورد نياز دانشجو، بهره جستن از فناوري‌هاي نوين يک موضوع بديهي می باشد. به علت آشنايي دانشجويان با فناوري در سطحي قابل قبول امروزه بسياري از مراکز آموزشي براي انتقال محتواي آموزشي سعي در به خدمت گرفتن فناوري دارند. ايجاد محيط‌هاي آموزش الکترونيکي شاهدي بر اين مدعاست. آموزش الکترونيک شکل تعيين کننده‌اي در فعاليت تدريس و يادگيري به کمک فناوري اطلاعات و ارتباطات می باشد. در اين ميان يک شکل آموزش الکترونيک بهره گیری از فناوري‌هاي سيار می باشد، که به موجب آن دستگاه‌هاي قابل حمل به شبکه‌هاي عمومي آموزشي متصل مي‌شوند و مفهومي به نام يادگيري سيار را تشکيل مي‌دهند.

در تعريف يادگيري سيار بايد گفت ارسال و انتقال مضمون و ايجاد ارتباط از طريق دستگاه‌هاي سيار مانند رايانه‌هاي کيفي، رايانه‌هاي جيبي، تلفن همراه و يا ديگر ابزارهاي الکترونيکي همراه مي‌باشد، که به يادگيري اجازه مي‌دهد فرآيندش را در هر نقطه از فرآيند آموزش تسهيل کند. همچنين به فراگيران اجازه مي‌دهد برنامه‌هاي آموزشي را فراتر از مرزهاي زماني و مكاني در دسترس داشته باشند.

همانگونه که در بخش ضرورت انجام تحقيق به آن تصریح گردید يکي از چالش‌هاي اصلي راه‌اندازي سيستم‌هاي آموزشي سيار در سطح دانشگاه‌ها نخست ارزيابي پذيرش يادگيري سيار از ديدگاه دانشجويان مي‌باشد و عليرغم مزايايي که کاربرد فناوري اطلاعات براي دانشگاه‌ها داشته می باشد با مسائل و معضلات مربوط به کاربرد آن از جنبه‌هاي گوناگون مانند فردي، سازماني، آموزشي، فني و اجتماعي روبرو شده‌اند. ايران نيز به عنوان کشوري در حال توسعه در امر فناوري اطلاعات و آموزش از اين قاعده مستثني نبوده می باشد.

بنابراين معيار برآورد آمادگي پذيرش، شناخت فرصت‌ها و چالش‌هايي نهفته می باشد که جوامع آموزشي را در پذيرش فناوري‌هاي نوين با آن‌ها مواجه مي‌سازد. از اين رو در پاسخ به اين پرسش که آيا جوامع دانشگاهي آمادگي پذيرش يادگيري سيار را دارند؟ پاسخ بلي يا خير کافي نيست و نياز به انجام پژوهش‌هايي در زمينه عوامل موثر بر پذيرش يادگيري سيار در دانشگاه‌ها طي سال‌هاي اخير کاملا احساس شده می باشد.

لذا در اين تحقيق با مقايسه و تحليل نتايج به کارگيري مدل‌هاي پذيرش فناوري در مطالعات کاربردي مختلف و بررسي نقاط ضعف و قوت آن‌ها، مدل “يکپارچه پذيرش و بهره گیری از فناوري” به عنوان مدل پايه‌اي انتخاب و همچنين با بررسي جنبه‌هاي فردي، سازماني، آموزشي، فني و اجتماعي شاخص‌هاي مؤثر در پذيرش شناسايي گردید و با در نظر داشتن وجوه شناسايي شده در به کارگيري فناوري سيار در محيط‌هاي آموزشي و با تلفيق شاخص‌هاي اصلي، مدل پذيرش مناسبي پيشنهاد گردید.

نظريه‌ي يكپارچه پذيرش و بهره گیری فناوري توسط ونكاتش موريس و ديويس در سال2003 با تلفيق هشت مدل پذيرش فناوري ارائه گردید. اين نظريه‌ي يكپارچه گامي را در پذيرش فناوري به جلو برداشته و چهار شاخص اصلي (انتظار عملكرد، انتظار کوشش، شرايط تسهيل‌كننده و تاثيرات اجتماعي) را براي توضيح و پيش بيني پذيرش فناوري‌هاي جديد توسط كاربر ارائه مي‌دهد. با در نظر داشتن مدل پايه‌اي يكپارچه پذيرش و بهره گیری فناوري عوامل سازماني با شاخص شرايط تسهيل‌کننده، عوامل اجتماعي با شاخص تاثيرات اجتماعي، عوامل آموزشي با شاخص‌هاي انتظار عملکرد و انتظار کوشش سنجيده مي‌گردد و در مدل پيشنهادي شاخص‌هاي خودکارآمدي ابزارهاي سيار و کيفيت خدمات به مقصود اندازه‌گيري عوامل فردي و فني با مدل پايه‌اي تلفيق شده می باشد. همچنين تأثیر تعديل‌گري سبک يادگيري دانشجويان به عنوان عامل آموزشي بر ارتباط علّي ميان انتظارکارآيي و قصد بهره گیری و همچنين انتظار کوشش و قصد بهره گیری را مورد بررسي قرار گرفته می باشد.

با  بهره گیری از  نتايج حاصله از ارزيابي ميزان پذيرش يادگيري سيار، دانشگاه‌ها مي‌توانند در راستاي سنجش و برنامه‌ريزي لازم براي منسجم ساختن فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي و امر خطير آموزش گام بردارند.

 • هدف تحقيق

هدف اين تحقيق احصا عوامل موثر بر پذيرش يادگيري سيار از ادبيات موضوع و سپس توسعه مدل پيشنهادي بر پايه مدل يکپارچه پذيرش و بهره گیری فناوري مي‌باشد و همچنين ارزيابي شاخص‌هاي موثر بر پذيرش يادگيري سيار از مدل پيشنهادي در ميان دانشجويان دانشگاه‌ها مي‌باشد تا با شناسايي اين عوامل و تقويت و تسهيل در عوامل مثبت و حذف عوامل منفي بتوان اثر بخشي دوره‌هاي آموزشي سيار را افزايش داد.

 • سوالات تحقيق

تمرکز تحقيق بر سوالات زير مي‌باشد:

سوال 1. آيا متغيرهاي مستقل (انتظار عملکرد، انتظار کوشش، عوامل اجتماعي، شرايط تسهيل‌گر، کيفيت خدمات سيستم و خودکارآمدي ابزارهاي سيار)، پيش بيني کننده پذيرش يادگيري سيار مي‌باشند؟

سوال 2. آيا تفاوت آماري معناداري بين مردان و زنان در پذيرش يادگيري سيار هست؟

تعداد صفحه :220

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان