پژوهش: پایان نامه ارشد رشته مدیریت صنعتی: تاثیر سیستم برنامه ریزی منابع سازمان بر عملکرد زنجیره تامین در سازمانهای تامین کننده قطعات خودرو

گرایش : تولید

عنوان : تاثیر سیستم برنامه ریزی منابع سازمان(ERP) بر عملکرد زنجیره تامین در سازمانهای تامین کننده قطعات خودرو

دانشکده مدیریت

پایان نامه برای در دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته مدیریت صنعتی گرایش تولید

موضوع:

تاثیر سیستم برنامه ریزی منابع سازمان(ERP) بر عملکرد زنجیره تامین در سازمانهای تامین کننده قطعات خودرو

استاد راهنما:

دکتر اکبر عالم تبریز

استاد مشاور:

دکتر حسام زند حسامی

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

چکیده………………………… 1

فصل اول کلیات پژوهش………………………… 2

مقدمه……………………….. 3

1-1 بيان مسأله……………………….. 4

1-2 ضرورت و اهمیت انجام پژوهش………………………… 6

1-3 اهداف تحقيق………………………… 7

1-4 فرضيه ها………………………. 7

1-5 روش پژوهش…………………………. 7

1-6 تعریف اصطلاحات و متغیرها………………………. 8

فصل دوم ادبیات موضوع………………………… 10

مقدمه……………………….. 11

بخش اول : برنامه ریزی منابع سازمان………………………… 11

2-1 تعریف سیستمهای ERP………………………..

2-2 سیر تکاملی برنامه ریزی منابع سازمان………………………… 13

2-2-1 برنامه ریزی مواد……………………….. 15

2-2-2 برنامه ریزی منابع ساخت………………………. 15

2-3 سیستم­های تشکیل دهنده برنامه ­ریزی منابع سازمان………………………… 17

2-4 چرخه عمر سیستمهای برنامه ­ریزی منابع سازمان………………………… 18

2-5 ساختار و اجزای سیستم های برنامه ­ریزی منابع سازمان………………………… 19

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-5-1 اطلاعات پایه سازمان………………………… 19

2-5-2 برنامه­ ریزی تولید………………………… 20

2-5-3 بازاریابی………………………… 20

2-5-4 توزیع و فروش…………………………. 20

2-5-5 مدیریت کیفیت جامع………………………… 21

2-5-6 مدیریت مواد……………………….. 21

2-5-7 کنترل………………………… 21

2-5-8 منابع انسانی………………………… 21

2-5-9 مدیریت پروژه……………………….. 22

2-5-10 امور مالی………………………… 22

2-5-11 نگهداری و تعمیرات کارخانه……………………….. 22

2-6 عوامل كليدي موفقيت در سيستم‌هاي برنامه‌ريزي منابع سازمان………………. 23

2-7 مزایا و معایب سیستم برنامه ریزی منابع سازمان………………………… 28

2-7-1 مزایا………………………. 28

2-7-2 معایب…………………………. 29

2-8 گزينه­هاي پياده سازي سيستم هاي برنامه ریزی منابع سازمان…………… 30

2-9 معیارهای ارزیابی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان……………………. 33

بخش دوم: مدیریت زنجیره تأمین………………………… 34

2-10 مقدمه ای بر مدیریت زنجیره تأمین………………………… 34

2-11 پیشینه و سیر تحول مدیریت زنجیره­ تأمین………………………… 35

2-12 تعریف مدیریت زنجیره­ تأمین………………………… 38

2-13 یکپارچگی زنجیره­ تأمین………………………… 40

2-14 اهمیت یکپارچه سازی زنجیره ­تأمین………………………… 41

2-15 عملکرد زنجیره­ تأمین………………………… 42

2-16 افزایش کارایی و اثربخشی زنجیره ­تأمین………………………… 43

2-17 عملکرد های مدیریت در مقابله با چالش های زنجیره­ تأمین…………… 47

2-18 ارزیابی عملکرد زنجیره ­تامین………………………… 49

بخش سوم ارتباط و تأثیر برنامه ­ریزی منابع سازمان بر عملکرد زنجیره ­تأمین……………. 54

2-19 کشف استدلالهایی برای برنامه­ ریزی منابع سازمان و یکپارچگی مدیریت زنجیره تامین…….. 54

2-20 یکپارچگی برنامه ­ریزی منابع سازمان ومدیریت زنجیره تامین………………………… 57

فصل سوم روش پژوهش………………………… 59

مقدمه……………………….. 60

3-1 روش پژوهش………………………… 60

3-2 جامعه آماری و علت های انتخاب آن………………………… 62

3-3 روش نمونه ­گیری و تعیین حجم نمونه……………………….. 63

3-3-1 حجم نمونه……………………….. 63

3-3-2 روش نمونه گیری………………………… 64

3-4 ابزار و روشهای گردآوری داده ­های پژوهش………………………… 65

3-4-1 مقیاس و طیف ابزار اندازه گیری پژوهش……………………….. 66

3-4-2 سنجش روایی پرسشنامه……………………….. 67

3-4-3 سنجش پایایی پرسشنامه ( ابزار پژوهش )……………………….. 67

3-5 متغیرهای پژوهش………………………… 69

فصل چهارم تحلیل داده ­ها………………………. 72

مقدمه……………………….. 73

4- 1 بخش اول آمار توصیفی………………………… 73

4-2 بخش دوم آمار استنباطی………………………… 75

2-4-1 مطالعه جایگاه ماژول­ها در سازمان………………………… 75

2-4-2 مطالعه تاثیر ماژول­های برنامه­ ریزی منابع سازمان بر عملکرد زنجیره تامین…….. 78

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات………………………… 82

مقدمه……………………….. 83

5-1 تحلیل یافته های پژوهش………………………… 83

5-2 پیشنهادهای کاربردی مدیریتی از فرضیه های پژوهش………………………… 85

5-3 محدودیت های پژوهش………………………… 85

5-4 پیشنهاد به محققان برای تحقیقات آینده……………………….. 86

منابع………………………… 87

Abstract ……………………….

چکیده:

امروزه سازمان­های تجاری با محیطی پیچیده­تر و رقابتی­تر از گذشته روبرو هستند. موفقیت تجاری یک سازمان تنها به تجزیه و تحلیل وضعیت درونی آن سازمان محدود نشده و تا اندازه ای زنجیره­تأمین و توزیع آن را نیز شامل می گردد. مدیریت یکپارچه زنجیره­تامین یک فرآیند پیچیده می باشد، زیرا سازمان­ها و شرکای سازمانی بسیاری با منافع متفاوت در عملیات زنجیره­تأمین درگیر می­باشند. در زنجیره­تامین، مدیران و رؤسای هر سازمان به مقصود پاسخگویی به نیازهای مشتریان و افزایش حداکثری سودآوری، نیازمند همکاری متقابل با شرکای تجاریشان هستند.برنامه ریزی منابع سازمان همواره یک مولفه جدایی­ناپذیر از مدیریت زنجیره­تامین فرض شده می باشد. هدف این پژوهش شناسایی و آماده سازی مدیران برای داشتن بینشی صحیح از تاثیر 5 ماژول برنامه ریزی منابع سازمان (یکپارچگی، برنامه ریزی تولید، کنترل، مدیریت مواد و مدیریت جریان کار) بر عملکرد زنجیره­تامین می­باشد تا با در نظر داشتن نتایج آن به بهبود آن همت گمارند. روش پژوهش حاضر بر پایه هدف و ماهیت توصیفی- پیمایشی استوار بوده و ابزار اصلی آن پرسشنامه می باشد. این پرسشنامه به صورت تصادفی میان کاربران بخش برنامه ریزی منابع سازمان در بین 5 شرکت تامین کننده ایران­خودرو توزیع گردیده می باشد. در تجزیه و تحلیل پرسشنامه از مباحث استنباطی و توصیف آماری مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد. آماره­های توصیفی شامل جداول فراوانی بوده، در سطح استنباطی از معادله رگرسیون برای مطالعه تأثیر آن و از روش آزمون میانگین تک متغیره برای تعیین جایگاه این ماژول­ها در سازمان بهره گیری شده می باشد. نتایج پژوهش نشان می­دهد که ماژول­های یکپارچگی، برنامه ریزی تولید، مدیریت مواد، کنترل و مدیریت جریان کار تاثیری بر عملکرد زنجیره­تامین نداشته و به تبع آن سیستم برنامه ریزی منابع سازمان بر عملکرد زنجیره تامین تاثیر نخواهد بود.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه:

دنیای رقابتی امروز، تولیدکنندگان محصول و ارائه کنندگان خدمات به سمتی سوق داده تا محصولات و خدمات خود را با کیفیتی بالاتر، مطابق با نیازهای خاص مشتریان و در زمانی کوتاه­تر ارائه دهند. شرکت­ها برای حفظ توان رقابتی خود در این محیط تجاری، به دنبال راه کارهای جدیدی هستند، روشی که بتوان به وسیله آن از ظرفیت­ها و منابع موجود بیشترین بهره گیری را نموده و موجودی در گردش شرکت را کاهش دهد. در حقیقت هر شرکت، مجموعه­ای پیچیده از گردش فعالیت­ها و فرآیند­های مختلف اطلاعاتی می باشد که این موضوع تحقق اهداف فوق را دشوار می­سازد. در نتیجه مدیریت درست فعالیت ها و اطلاعات یک سازمان، تنها راه­حلی می باشد که می­تواند در دستیابی به اهداف رقابتی یاری­رسان باشد. در بیشتر سازمان­ها، به خصوص کارخانه­ها و شرکت­های تولیدی، ریشه اصلی معضلات موجود، فقدان همکاری و هماهنگی در بهره گیری از منابع در دسترس کارخانه (افراد، اطلاعات، مواد، ابزار) و نیز ضعف مدیریت فرآیندهای کاری می باشد. یک مدیریت ضعیف با کاهش سطح کیفیت، سرعت فرآیند پاسخگویی به مشتری را کاهش داده و در نهایت به افزایش هزینه­ها می­انجامد. در این صورت، سازمان محکوم به ترک عرصه رقابت خواهد بود.

پیشرفت­های اخیر که در فناوری، نرم­افزار­های فناوری اطلاعات[1] و اطلاعات کامپیوتری نظاره گردیده، مدیران را قادر ساخته می باشد تا از طریق سیستم­های اطلاعاتی مختلف، در کوتاهترین زمان و با سهولت به داده­های مختلف سازمان دسترسی داشته باشند. این داده­ها عموماً در سه سطح استراتژیکی، تاکتیکی و عملیاتی وجود دارند.

در این بین دو سیستم اصلی شامل مدیریت زنجیره­تأمین و مدیریت برنامه ریزی منابع سازمان از اهمیت خاصی برخوردار هستند و در قلب جریان اطلاعات شرکت قرار دارند. زنجیره تأمین مجموعه­ای از تسهیلات و کانال­های توزیعی می باشد که از مواد خام بهره گیری کرده، آن ها را به محصول نیمه ساخته و یا محصول نهایی تبدیل می­کند و محصول نهایی را به دست مشتری می­رساند. این زنجیره،سازمان تولید کننده، تأمین­کنندگان آن، کانال­های توزیع و فروشندگان محصول را در بر می­گیرد.

بر اساس تعریف ارائه شده توسط جامعه بین المللی، آن دسته از اطلاعات توسط سیستم­های اجرایی ارائه می­گردد که امکان بهینه­سازی فعالیت­های تولید را از صدور سفارش تا تولید کالاهای نهایی فراهم کند. این سیستم­ها با بهره گیری از داده­های جاری و دقیق، فعالیت­های کارخانه را هدایت کرده و به محض وقوع معضلات، اقدامات لازم به مقصود رفع آن­ها را انجام می دهد. پس با پاسخگویی سریع به شرایط متغیر و متمرکز، کاهش فعالیت­های فاقد ارزش افزوده، عملیات و فرآیند­های کارخانه به شکل موازی هدایت می­گردد.

از این رو سیستم برنامه ریزی تولید، یک سیستم حیاتی در پائین­ترین سطح کارخانه می باشد که اطلاعات لازم را برای به اجرا درآمدن تولید فراهم می­کند. سیستم برنامه ریزی منابع سازمان، یک سیستم واسط بین زنجیره­تأمین و خط تولید کارخانه می باشد که کلیه فعالیت­های برنامه ریزی داخل سازمان تولید کننده را در بر می­گیرد.

این پژوهش بر آن می باشد تأثیر پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمان را بر عملکرد مدیریت زنجیره­تأمین مورد ارزیابی قرار دهد.

1-1- اظهار مسأله

بسیاری از مطالعات، اهمیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان را در اثربخشی عملکرد شرکت­ها نشان می­دهد و به این دلیل می باشد که سیستم برنامه ­ریزی منابع سازمان یکی از مهمترین پیش نیازها برای رقابت در عرصه تجارت جهانی و به دست آوردن سود رقابتی در این نوع اقتصاد شده می باشد.

اجرای سیستم برنامه ریزی منابع سازمان منجر به اعمال تغییرات مهم در سازمان می باشد که یکی از نتایج آن هدایت و سازمان­دهی زنجیره­تأمین آن سازمان می باشد، پس تمامی افرادی که در زنجیره تأمین، به نحوی درگیر هستند، نیاز به درک و فهم این تغییرات دارند. اگر این تغییرات به درستی درک نشود، بر روی عملکرد کسب­ وکار -که شامل مدیریت­ زنجیره­تامین نیز می گردد- تأثیراتی می­گذارد که این موضوع بر عملکرد کلی سازمان تأثیرگذار بوده و سرانجام منجر به شکست سیستم می گردد.

از آنجایی که با گسترش و افزایش میزان پیچیدگی اهداف، فرآیند­ها و ساختار سازمانی در صحنه رقابت، سازمان هایی می­توانند به بقاء خود ادامه دهند که نسبت به انتظارات و خواسته­های مشتریان و ذینفعان، به نحو مطلوبی پاسخگو بوده و سودآوری و ثروت آفرینی سازمان را- به عنوان شاخص­های کلیدی و برتر سازمانی- مورد توجه قرار دهند. تحقق این امر در صورتی امکان پذیر می باشد که سازمان ها از سیستم­های اطلاعاتی که در دنیای امروزی مورد بهره گیری قرار می­گیرند همچون برنامه ریزی منابع سازمان بهره گیری کرده و تأثیر آن را بر عملکرد کل سازمان علی الخصوص تأمین­کنندگان خود نظاره نمایند.

با در نظر داشتن مباحث فوق ضروریست مدیران یک سازمان، تأثیر واقعی سیستم بر عملکرد سازمان و زنجیره­تأمین درک نمایند تا بتوانند احتمال شکست برنامه ریزی منابع سازمان را کاهش دهند.

بهره گیری از سیستم های اطلاعاتی که بتوانند همه فعالیت­ها و وظایف موجود در یک سازمان را تحت پوشش قرار داده و اطلاعات لازم و ضروری را به موقع در اختیار بهره گیری­کنندگان آن قرار دهند، از ابزارهای حیاتی در سازمان­های امروزی به شمار می­رود. برنامه ­ریزی منابع سازمان به عنوان ابزار مدیریتی برای یکپارچه­سازی منابع سازمان اهمیت شایان دارد.

مدیریت زنجیره­تأمین نیز همچون هر نظام دیگری در رهیافت مدیریتی، به یک نظام سنجش عملکردی در جهت شناسایی موفقیت، تعیین میزان تحقق نیازهای مشتریان، کمک به سازمان در درک فرآیندها، کشف دانسته ­هایی که پیش از این سازمان­ها به آن واقف نبوده­اند و در نهایت تحقق بهبودهای برنامه ­ریزی، نیاز دارند.(مورگان[1]، 2007)

با در نظر داشتن معضلات به وجودآمده در امر پیاده­سازی برنامه ریزی منابع سازمان در صنعت خودرو سازی ایران و عدم موفقیت خودروسازان در این زمینه، ما را بر آن داشت تا در این پژوهش تأثیر این سیستم را بر روی عملکرد زنجیره ­تأمین آن­ها بسنجیم و در صورت امکان علت های عدم موفقیت را موشکافی نمائیم.

سیستم برنامه ­ریزی منابع سازمان دارای ماژول­های بسیاری مانند حسابداری، اقتصادی، منابع انسانی و … می باشد. مدیریت زنجیره­تأمین نیز یکی از این ماژول­ها می­باشد. ماژول مدیریت زنجیره تامین در برنامه ریزی منابع سازمان خود دارای زیرماژول­هایی از قبیل یکپارچه سازی، مدیریت مواد، برنامه ریزی تولید،کنترل و مدیریت جریان کار می­باشد. ما در این پژوهش تأثیر هر کدام از ماژول­های مذکور را بر عملکرد زنجیره­تأمین خواهیم سنجید.

در راستای بهبود عملکرد زنجیره­تأمین از طریق بهره گیری صحیح و مناسب از سیستم برنامه ریزی منابع سازمان می توان از طریق مطالعه تأثیر برنامه ریزی منابع سازمان بر عملکرد زنجیره­تأمین در سازمان­هایی که در آن­ها برنامه ریزی منابع سازمان به اجرا در آمده کوشش نمود.

هر کدام از زیرماژول­های برنامه ریزی منابع سازمان بر قسمت­های مختلفی از عملکرد زنجیره­تأمین تأثیر دارد که ما تأثیر هر کدام از ماژول ها­را (به صورت مجزّا) بر عملکرد زنجیره­تأمین خواهیم سنجید. هر کدام از ماژول­های برنامه ریزی منابع سازمان در مدیریت زنجیره تامین می­تواند بر هزینه­ های موجودی، هزینه­ های عملیاتی، کیفیت محصولات، بهبود میزان پاسخگویی به تغییرات، انتقال اطلاعات دقیق و به موقع، ارسال به موقع کالاها، بهبود پاسخگویی به مشتری، سطح رضایت مشتری، گردش جریان اطلاعات سریع، شبکه شدن سیستم­های اطلاعاتی در زنجیره­تأمین و یکی شدن برنامه­ ریزی تولید و زمان­بندی تأثیر بگذارند.

1-2 ضرورت و اهمیت انجام پژوهش

هرکس که اندکی با برنامه ریزی منابع سازمان آشنایی داشته باشد به خوبی می داند که مدیریت منابع سازمان در کمپانی­های امروزی امری حیاتی می باشد و مسلماً یک سیستم برنامه ریزی منابع سازمان مناسب می تواند کمک شایانی به مدیران در جهت کنترل و مدیریت این منابع باشد. ایده­آل هر مدیری می باشد که بتواند نسبت به وضعیت تمامی منابع و دارایی­های سازمان، در زمانی کوتاه و با دقت بالا، آگاهی یابد و تحقق این مهم نیازمند سیستمی می باشد که برای تصمیم­گیری در باب این منابع کمک رسان باشد.

یک سامانه برنامه ریزی منابع سازمان می تواند تمام موارد فوق را پوشش دهد، با این تفاصیل این سیستم برای بعضی از سازمان­ها چیزی غیر از هزینه و آشفتگی به دنبال نخواهد داشت. این قبیل سازمان ها پس از صرف هزینه ­های هنگفت برای خریداری و نصب سیستم برنامه­ ریزی منابع سازمان قادر نخواهند بود از مزایای آن، به نحو شایسته بهره گیری کنند.

پیاده­سازی این سیستم در یک سازمان تولیدی، ارتباط تنگاتنگی با زنجیره تأمین دارد که این مهم در سال­های اخیر، از سوی بسیاری از محققان مورد توجه قرار گرفته و تحقیقات وسیعی پیرامون ارتباط این دو مقوله با یکدیگر و شیوه عملکرد این دو، صورت پذیرفته می باشد.

مطالعه ارتباط و تأثیر این دو مبحث بر یکدیگر ما را به درکی صحیح از نقاط قوت و ضعف موضوع رسانده و مدیران و مسئولان صنعت خودرو سازی را در اخذ تصمیماتی شایسته یاری می نماید.

1-3 اهداف تحقيق

1) مطالعه تأثیر پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمان بر عملکرد زنجیره تأمین.

2) بهبود عملکرد زنجیره تأمین با بهره گیری از پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان .

سازمان یا سازمان­هایی که این پژوهش در آن انجام می پذیرد، می توانند از طریق نتایج این پژوهش در جهت بهتر شدن بهره گیری از سامانه برنامه ریزی منابع سازمان خود و همچنین بهره گیری از این سیستم در جهت بهبود عملکرد زنجیره تأمین بهره گیرند.

[1] Morgan

[1] Information Tecnology

تعداد صفحه : 107

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان