فایل پایان نامه : پایان نامه ارشد زبان و ادبیات فارسی: بررسی رمان بوف کور بر اساس نظریه ی ساختارگرایی تکوینی لوسین گلدمن

عنوان : مطالعه رمان بوف کور بر اساس نظریه ی ساختارگرایی تکوینی لوسین گلدمن

دانشگاه مازندران

دانشکده ادبيات و علوم انساني

پايان نامه كارشناسي ارشد رشته ي زبان و ادبيات فارسي

موضوع:

مطالعه رمان بوف کور بر اساس نظریه ی ساختارگرایی تکوینی لوسین گلدمن

استاد راهنما:

دكتر غلامرضا پيروز

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

فصل اول: مقدمه

1-1.  تعريف مسأله …………………………………………………………………………………..10

1-2. چارچوب محتوايی ………………………………………………………………………….. 11

1-3.  پيشينه ي پژوهش ……………………………………………………………………………. 14

1-4. پرسش هاي پژوهش …………………………………………………………………………. 16

1-5. حدود پژوهش ………………………………………………………………………………….. 17

1-6. اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………. 17

1-7. روش پژوهش ………………………………………………………………………………….. 17

فصل دوم: كليات

2-1. لوسين گلدمن و روش تحقيق او …………………………………………………………. 19

2-1-1. روش ديالکتيكي ……………………………………………………………………. 19

2-1-1-1. كليت ………………………………………………………………….. 22

2-1-1-1-1. دريافت و تشريح ………………………………………………… 22

2-1-1-1-1-1. ساختار معنادار ………………………………………………… 23

2-1-1-1-1-2. جهان نگري ……………………………………………………. 25

2-1-1-1-1-3. طبقه ي اجتماعي …………………………………………….. 27

2-1-1-1-1-4. انعكاس طبقه ي اجتماعي بر متن اثر ………………….. 28

2-1-2. نويسنده و اثر ادبي …………………………………………………………… 28

2-1-2-1.  نويسنده ……………………………………………………………… 28

2-1-2-2. اثر ادبي و ارزش آن ………………………………………………. 29

يادداشت ها …………………………………………………………………………………………….. 30

فصل سوم: صادق هدايت ؛ آثار و زمانه ي او

3-1. آثار هدايت ………………………………………………………………………………………. 33

3-2. وضعيت اجتماعي عصر رضا شاه ………………………………………………………… 34

3-3. بوف كور …………………………………………………………………………………………. 36

فصل چهارم: بررسي اثر

4-1. شرحي از بوف كور ……………………………………………………………………………. 40

4- 1-1. ارتباط دو بخش …………………………………………………………………….. 40

4-1-2. بخش يك ؛ زندگي دروني ………………………………………………………. 40

4-1-2. بخش دو؛ زندگي واقعي …………………………………………………………. 46

4-1-3. مفهوم كلي اثر ……………………………………………………………………….. 59

4-1-4. بوف كور ؛ روان داستان ………………………………………………………….. 61

4-2. بررسي اثر بر اساس الگوي گلدمن ………………………………………………………. 62

4-2-1. اجزاي ساختار معنادار …………………………………………………………….. 62

4-2-2. ساختار معنادار(كليت منسجم) …………………………………………………. 64

4-2-3. جهان نگري ………………………………………………………………………….. 64

4-2-4. طبقه ي اجتماعي …………………………………………………………………… 64

4-2-4-1. بررسي وضعيت جامعه شناختي نويسنده ………………….65

4-2-4-1-1. انقلاب مشروطه …………………………………………………. 65

4-2-4-1-1-1. تحليل وضعيت آشفتگي و هرج و مرج …………….. 67

4-2-4-1-2. رضا شاه ……………………………………………………………. 70

4-2-4-1-2-1. حاكميت پهلوي …………………………………………….. 73

4-2-4-1-2-2. صادق هدايت ………………………………………………… 75

4-2-4-1-2-2-1. اروپاي بعد از جنگ …………………………………… 76

4-2-4-1-2-2-1-1. ادبيات مدرن …………………………………………. 77

4-2-4-1-2-2 -3. سياست و ادبيات در ايران ………………………….. 79

4-2-4-1-2-2 -3-1. ادباي نوگرا ………………………………………….. 81

4-2-4-1-2-3. جايگاه دولت در جامعه ………………………………….. 84

4-2-4-1-2-3-1. شبه مدرنيسم …………………………………………….. 85

4-2-4-1-2-3-1-1. شبه مدرنيسم و ناسيوناليسم دولتي …………… 86

4-2-4-1-2-3-1-1-1. روشن فكران ناسيوناليسم ……………………. 86

4-2-4-1-2-3-1-1. وضعيت فرهنگ، هنر و ادبيات ………………. 88

4-2-4-1-2-3-1-1-2 . ارزيابي وضعيت روشن فكران …………… 91

4-2-4-1-2-3-1-1-1-2-1. طبقه ي اجتماعي ……………………….. 91

4-2-4-1-2-4. بوف كور – حاجي آقا ……………………………………. 91

4-2-4-1-4-1. تلقي مفسران حزب توده ………………………………… 93

4-2-4-1-2-4-2. توجه تراژيك ………………………………………….. 94

4-2- 5 . بررسي ويژگي هاي لفظي …………………………………………………….. 96

4-2-5-1. تك گويي …………………………………………………………… 97

4-2-5-1-1. تداعي ذهني و معنايي …………………………………………. 97

4-2-5-1-1-1. توصيف ؛ تصوير …………………………………….. 98

4-2-5-1-1-1-1. تصوير در متن ………………………………………..101

4-2-5-1-1-1-1-1. تشبيه …………………………………………………. 101

4-2-5-1-1-1-1-2. استعاره ……………………………………………….. 101

4-2-5-1-1-1-1-2-1. تشخيص ………………………………………… 102

4-2-5-1-1-1-1-3. تكرار …………………………………………………. 103

4-2-5-1-1-1-1-3-1. در سطح محدود ………………………………. 103

4-2-5-1-1-1-1-3-2. در سطح وسيع ………………………………… 103

4-2-5-1-1-1-1-3-2-1. كاركرد نمادين …………………………….. 104

4-2-5-1-1-1-2.  ساختار تصويري …………………………………….. 105

4-2-5-1-1-1-2-1. استعاره ……………………………………………….. 105

4-2-5-1-1-1-2-2. ايجاز ………………………………………………….. 105

4-2-5-1-1-1-2-3. تكرار …………………………………………………. 106

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

4-2-5-1-1-1-3. تصریح به امور مبهم ؛ ابهام در تصوير…………….. 106

4-2-5-1-1-1-4. زمان ………………………………………………………. 108

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

4-2-5-1-1-1-4-1. زمان در ارتباط با تصاوير ……………………… 108

4-2-5-1-1-1-4-2. زمان گردشي ………………………………………. 109

4-2-5-1-1-2. موسيقي ………………………………………………………. 109

4-2-5-1-1-2-1. تداعي …………………………………………………….. 109

4-2-5-1-1-2-2. تكرار حروف مشابه …………………………………. 110

4-2-5-1-1-2-2-1.  مصوت هاي كشيده …………………………….. 110

4-2-5-1-1-2-3. تكرار كلمات …………………………………………… 112

4-2-5-1-1-3. پرسش هاي فلسفي ، قيد هاي مطلق ………………. 112

4-2-5-2. تحليل ويژگي هاي متن ………………………………………… 113

4-2-5-2-1. مقايسه با شعر منثور …………………………………………. 113

4-2-5-2-1-1.  مكتب رمانتيك …………………………………………… 115

4-2-5-2-1-1-1. اصالت دنياي درون ………………………………….. 115

4-2-5-2-1-1-1-1. يگانگي با طبيعت ………………………………… 115

4-2-5-2-1-1-2.  اندوه فلسفي ………………………………………….. 116

4-2-5-2-1-2. سورئاليسم ………………………………………………….. 116

فصل پنجم : نتيجه گيري

5-1. انقلاب مشروطه؛ زمينه  ي حكومت پهلوي ……………………………………………….. 118

5-2. رضا شاه و حكومت پهلوي …………………………………………………………………….. 119

5-2-1. روشن فكران نسل جديد ……………………………………………………………… 119

5-2-1-1 ………………………………………………………………………………………… 119

5-2-1-1-1……………………………………………………………………….. 120

5-2-1-2…………………………………………………………………………… 120

5-2-1-2-1……………………………………………………………………….. 120

5-2-2. طبقه ي روشن فكران درون گرا ……………………………………………………. 121

5-3. تأثير جهان نگري بر متن  ………………………………………………………………………… 122

5-3-1 ………………………………………………………………………………………………….. 122

5-3-1-1…………………………………………………………………………… 122

منابع ………………………………………………………………………………………………………………….. 124

چكيده انگليسي …………………………………………………………………………………………………… 127

چكيده :

بررسي ارتباط ي متقابل جهان نگري صادق هدايت ومتن رمان بوف كور بر اساس نظريه ي ساختارگرايي تكويني لوسين گلدمن»

محققاني كه در زمينه ي نقد ادبي آثاري نگاشته اند اکثراً در گروه جاي مي گيرند؛ گروه نخست، تنها به محتواي اثرتأكيد مي ورزندوبه متن بي توجهند.به نظرآنها هدف از مطالعه ي اثر ادبي، تنها درك مقصود ومنظور نويسنده می باشد. گروه ديگر كه در نقطه ي مقابل اين گروه جاي دارند، تنها به زبان متن اهميت مي دهند. به نظر آنها معناي آثار ادبي پيوسته در زمان هاي مختلف تكرار مي گردد وآن چه متن را ادبي مي سازد، تنها شيوه هاي گوناگون به كارگيري زبان براي بيان اين مفاهيم می باشد. پیش روی اين دو گروه، اشخاصي هم بودند كه مخالف تقسيم متن به لفظ ومعني ( جهان نگري و … ) بودند. لوسين گلدمن ـ جامعه شناس ماركسيست مجارستاني ـ يكي از آن هاست.  وي   نظريه ي خود را ساختار گرايي تكويني ناميد. مطابق اين نظريه كه متأثر از انديشه ي ماركسيستي می باشد، محتوا(ساختار) وصورت ( فعاليت بشر)   بر هم تأثير متقابل دارند.

در اين پايان نامه سعي داريم بر اساس اين نظريه ، ارتباط ي متقابل متن رمان بوف كور و    جهان نگري مطرح در آن، يعني جهان نگري متعلق به طبقه ي اجتماعي نويسنده ي آن را مورد بررسي قرار دهيم.

 

تعداد صفحه : 130