دانلود فایل پژوهش: پایان نامه ارشد مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک: تدوین استراتژی بر اساس Swot و فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP)

گرایش : استراتژیک

عنوان : تدوین استراتژی بر اساس Swot و فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP)

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات هرمزگان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت اجرایی

گرایش: استراتژیک

موضوع:

تدوین استراتژی بر اساس Swot و فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP ) مطالعه موردی انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش

استاد راهنما:

دکترطیبه عباس نژاد

استاد مشاور:

دکترمهدی باقری

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

چکیده………………………………… 1

فصل اول – کلیات پژوهش

1-1- مقدمه………………………………… 3

1-2- اظهار مسأله………………………………… 3

1-3- اهمیت و ضرورت………………………………….. 4

1-4- اهداف پژوهش…………………………………. 6

1-4-1- هدف اصلی…………………………………. 6

1-4-2- اهداف فرعی…………………………………. 6

1-5- سؤالات پژوهش…………………………………. 6

1-6- قلمرو پژوهش…………………………………. 7

1-7- تعریف واژه ها و اصطلاحات………………………………….. 7

فصل دوم – مروری بر تحقیقات انجام شده

2- 1- مقدمه………………………………… 10

2-1-1- برنامه ریزی استراتژیک………………………………….. 11

2-1-2- فرآیند برنامه‌ریزی و مديريت استراتژيك………………………………….. 13

2-1-3- برنامه‌ریزی بلند‌مدت، برنامه‌ريزي جامع و برنامه‌ریزی استراتژیک…………….. 15

2-1-4- تحلیل SWOT…………………………………

   1- تعاریف نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدات………………………………….. 18

   2- قواعد حاکم بر استراتژیهای SWOT…………………………………

   3- کار برد تحلیلSWOT در سطح کشورها ………………………………..19

2-1-5- برخي مدلها و رويكردهای برنامه‌ریزی استراتژیک……………………….. 20

   1- فرآیند برنامه‌ریزی جامع…………………………………. 20

   2- مدل استراتژی صنعتی…………………………………. 21

   3- تدوين و تعيين استراتژي مناسب………………………………….. 22

   4- مدل فیلیپس…………………………………… 24

   5- مدل رایت………………………………….. 25

   6- مدل فريمن يا ذينفعان………………………………… 27

   7- مدل تحليل رقابتي…………………………………. 28

   8- مدل هيل…………………………………. 29

   9- مدل خط‌مشي هاروارد………………………………… 30

   10- نظامهاي برنامه‌ريزي استراتژيك………………………………….. 31

   11- برنامه‌ريزي استراتژيك بعنوان قالبي براي نوآوري……………. 31

   12- افزون‌گري منطقي…………………………………. 32

   13- مذاكرات استراتژيك………………………………….. 32

   14- مدل مديريت مسائل استراتژيك………………………………….. 33

   15- مدل استراتژی چافي…………………………………. 33

   16- مدل فرد آر ديويد………………………………… 34

2-1-6- نوعشناسي استراتژيها ………………………………..43

2-1-6-1- انواع استراتژيها از نظر مايلز واسنو………………………………… 43

2-1-6-2- انواع استراتژيها از نظر « فرد. آر. ديويد »…………………….44

2-1-6-3- استراتژيهاي سازمانهاي بخش دولتي از ديدگاه روبين………….. 49

2-1-6-4- انواع استراتژيها از نظر بري…………………………………. 50

2-1-6-5- انواع استراتژي مينتزبرگ و واترز………………………………..51

2-1-6-6- شيوه‌ها و استراتژيهاي گولد وكمبل…………………………………. 53

2-2- سابقه پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته………………………………… 54

2-2-1- سابقه پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته داخلی………………. 54

2-2-2- سابقه پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته خارجی…………………. 58

2-2-3- جمع‌بندي مطالعات و تحقيقات مشابه………………………………… 64

2-3- انجمن سرمایه گزاران و کارآفرینان کیش…………………………………… 68

2-4- چشم انداز انجمن سرمایه گزاران و کارآفرینان کیش…………………. 69

فصل سوم – روش پژوهش

3-1- مقدمه………………………………… 72

3-2- روش تحقيق…………………………………. 72

3-3- جامعه آماري…………………………………. 72

3-4- ابزار جمع آوري داده ها ………………………………..72

3-5- روش تجزيه و تحليل داده‌ها و اطلاعات…………………………………. 73

3-5-1- فرآیند تحلیل شبکهای (ANP) فازی…………………………………. 74

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

3-5-2- ماتریس SWOT انجمن سرمایه گذاری و کارآفرینی کیش……………. 73

فصل چهارم – نتایج

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

4-1- مقدمه………………………………… 82

4-2- مشخصات پاسخگویان………………………………… 83

4-2-1- مطالعه توصيفي نمونه آماري با در نظر داشتن متغير جنسيت……………… 83

4-2-2- مطالعه توصيفي نمونه آماري با در نظر داشتن متغير تأهل………………… 84

4-2-3- مطالعه توصيفي نمونه آماري با در نظر داشتن متغير سن……………………. 85

4-2-4- مطالعه توصيفي نمونه آماري با در نظر داشتن متغير ميزان تحصيلات……… 86

4-3- رویکردFANP در تحلیل استراتژی های SWOT انجمن سرمایه گذاری و کارآفرینی کیش……. 87

4-3-1- مراحل بهدست آوردن وزن مؤلفهها با تحلیل شبکه ای فازی (FANP)……………

4-3-2- رویکرد FANP در استراتژیO S…………………………………

4-3-3- رویکرد FANP در استراتژیT S…………………………………

4-3-4- رویکرد FANP در استراتژیO W…………………………………..

4-3-5- رویکرد FANP در استراتژیWT…………………………………

فصل پنجم- بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه………………………………… 108

5-2- با در نظر داشتن مسئله اصلی پژوهش، سؤالات به صروت زیر نیز مطرح گردید…… 108

5-3- يافته‌ها……………………………….. 113

5-4- بحث………………………………….. 122

5-5- پيشنهادات كاربردي…………………………………. 124

5-6- پيشنهاداتي براي تحقيقات آينده……………………………….. 127

فهرست منابع

منابع فارسي…………………………………. 130

منابع غیرفارسی…………………………………. 132

پیوست ها

پیوست شماره یک- پرسشنامه………………………………… 137

چکیده انگلیسی……………………………….. 151

چکیده:

شناسايي مسائل و مشكلات موجود سازمانها از نظر داخلي و خارجي كه در نهايت منجر به كشف و تبيين نقاط قوت و ضعف داخلي و فرصتها و تهديدات خارجي مي‌گردد بعنوان بخشي از فرآيند برنامه‌ريزي استراتژيك می باشد. يكي از ابزارهايي كه در مرحله­ي تدوين استراتژي براي تحليل موارد استراتژيك دروني و بيروني به كار مي­رود تحليلSWOT مي باشد که قادر می باشد مهمترين فاكتورهاي دروني و بيروني كه مي توانند آينده­ي يك سازمان را تحت تاثير قرار دهند را اختصار كند. هدف اصلی پژوهش حاضر تدوین استراتژي انجمن سرمايه گذاران و کارآفرينان کيش بر اساس تحليل SWOTو با بهره گیری از فرآيند تحليل شبکه اي (ANP) فازی بوده می باشد. روش پژوهش توصیفی پیمایشی بوده و از حیث هدف کاربردی می باشد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه و روش جمع آوری داده ها بصورت ترکیبی کتابخانه ای و میدانی بوده استو جامعه آماري اين پژوهش شامل 15 نفر از سرمايه گذاران و مديران نهادهاي دولتي حاکم بر کيش و کارشناسان شامل هيئت امناء و همچنين اعضاي انجمن سرمايه گذاران و کارآفرينان کيش بوده اند که به این تعداد پرسشنامه توزیع گردید. نتایج تجزیه و تحلیل با بهره گیری از رویکرد FANP نشان داد رتبه بندی استراتژی هایانجمن در تبيين نقاط قوت و ضعف داخلي و فرصتها و تهديدات خارجی به ترتیب عبارت بودند از استراتژی های نقاط قوت و فرصتها، نقاط قوت و تهدیدها، نقاط ضعف و فرصتها، نقاط ضعف و تهدیدها که در این ارتباط با در نظر داشتن رتبه بدست آمده بایستی راهکارهای مؤثری در جهت تقویت و تعدیل استراتژی ها توسط دست اندرکاران انجمن اندیشیده و بکار گرفته گردد.

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

شناسايي مسائل و مشكلات موجود سازمانها از نظر داخلي و خارجي كه در نهايت منجر به كشف و تبيين نقاط قوت و ضعف داخلي و فرصتها و تهديدات خارجي مي‌گردد بعنوان بخشي از فرآيند برنامه‌ريزي استراتژيك می باشد كه مي‌تواند بمنظور قراردادن جايگاه سازمانها در موقعيتهاي بهتر و برتر در آينده مورد بهره گیری قرار گيرد (Rigan & Ghobadian, 2005). بعبارت ديگر بجاي اينكه سازمانها منتظر حوادث و محركهاي محيطي باشند و فقط به آنها عكس‌العمل نشان دهند با بهره گیری از برنامه‌ريزي استژيك مي‌توانند محيط را تحت تأثير قرار داده و اجازه ندهند تا شوكهاي محيطي بر عملكرد سازمان تأثير منفي گذارد. برنامه‌ريزي استراتژيك، ابـزار مديريتي توانمندي می باشد كه براي كمك به سازمانها طراحي مي‌گردد تا آنها بصورتي رقابتي، خود را با تغييرات پيش بيني شده محيط تطبيق دهند. فرآيند برنامه‌ريزي استراتژيك، يك توجه و تجزيه و تحليل از سازمان و محيط مربوط به آن ارائه مي‌كند، شرايط فعلي سازمان و يا شركت را توضيح مي دهد، و عوامل كليدي مؤثر بر موفقيت آن را شناسايي مي‌كند (Fry & Stoner, 1995, 12). تحلیل SWOT[1] ابزاری کارآمد برای شناسایی شرایط محیطی و توانایی های درونی سازمان می باشد. پایه و اساس این ابزار کارآمد در مدیریت استراتژیک و همین گونه بازاریابی، شناخت محیط پیرامونی سازمان می باشد (Duarte et al, 2006). اگر SWOT به خوبي به كار گرفته گردد مي تواند مبناي بسيار خوبي براي تدوين استراتژي باشد.

2-1- اظهار مسأله

مديريت استراتژيك عبارت می باشد از فرآيندي كه از طريق آن سازمانها، محيطهاي داخلي و خارجي خود را تحليل كرده و از آن شناخت كسب مي‌كنند. علاوه بر آن مسير استراتژيك خود را پايه‌گذاري كرده، استراتژيهايي خلق مي‌كنند كه آنها را براي رسيدن به اهداف تعيين شده كمك مي‌نمايد و آن استراتژيها را به اجرا مي‌گذارند (هريسون و جان، 1382، 19). مديريت استراتژيك به نحو گسترده اي امروزه توسط اغلب بنگاه هاي دولتي و خصوصي براي ايستادگي در برابر هجوم بي امان رقابت بازار و تغييرات محيطي بهره گیری مي گردد. پيچيدگي و ظرافت تصميم گيري در كسب و كار، مديريت استراتژيك را ضروري ساخته می باشد (Sevkli et al, 2012). مديريت فعاليت هاي متنوع و چند بعدي دروني، تنها بخشي از مسئوليت هاي مدرن مديران مي باشد. محيط بلافصل بيروني مؤسسه هم عوامل چالش برانگيزي را فرا مي آورد (پيرس و رابينسون، 1383). به مقصود برخورد اثربخش با همه ي اين عوامل كه بر توانايي شركت در رشد سود آور آن تأثير دارند، مديران به برنامه ريزي استراتژيك روي مي آورند. تاكنون از ابزارها و تكنيك هاي كمي بسياري در حوزه مديريت استراتژيك بهره گیری شده می باشد كه از آنجايي كه اصلي ترين مؤلفه در اين حوزه، تصميم گيري با در نظرگرفتن همزمان ملاحظات چندگانه مي باشد لذا تكنيك هاي تصميم گيري چند معياره[1] بيشترين ميزان بهره گیری را به خود اختصاص داده اند. در اين ميان يكي از ابزار هايي كه در مرحله ي تدوين استراتژي براي تحليل موارد استراتژيك دروني و بيروني به كار مي رود تحليل SWOT[2] مي باشد که قادر می باشد مهمترين فاكتورهاي دروني و بيروني كه مي توانند آينده ي يك سازمان را تحت تاثير قرار دهند را اختصار كند (قدسي پور، 1384). هدف اين تحليل كه به بررسي و ارزيابي فرصتها و تهديدهاي محيط و نقاط ضعف و قوت بنگاه مي پردازد، ارزيابي اين می باشد كه آيا بنگاه قادر به گرفتن فرصت ها و بهره برداري از آنها و اجتناب از تهديدات محيط غيرقابل كنترل بيروني نظير نوسان قيمتها، بي ثباتي سياسي، تحولات اجتماعي و تغييرات قوانين و مقررات و… مي باشد. انجمن سرمايه گذاران و کارآفرينان کيش با هدف ایجاد بستر توسعه برای اجرای پروژه های زیربنایی و صنعتی بزرگ در کیش تشکیل شده می باشد. با عنایت به سیاست تشویق دولت ایران برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در امور زیربنایی، انجمن سرمايه گذاران و کارآفرينان کيش پروژه های مختلفی را در دست اجرا دارد، که برای موفقیت در این فعالیتها نیازمند برنامه ریزی استراتژیک بر پایه تجزیه و تحلیل درست و اصولی می باشد از این رو تدوين استراتژي انجمن سرمايه گذاران و کارآفرينان کيش بر اساس تحليل SWOT و با بهره گیری از فرآيند تحليل شبکه اي (ANP) گام مؤثری در این زمینه می باشد، با در نظر داشتن موارد مذکور سؤال اصلی پژوهش حاضر بصورت زیر مطرح می گردد:

استراتژي انجمن سرمايه گذاران و کارآفرينان کيش بر اساس تحليل SWOT و با بهره گیری از فرآيند تحليل شبکه اي (ANP) چگونه می باشد؟

 

1-3- اهمیت و ضرورت

شرکتهایی که عملکردی عالی دارند به صورت منظم برنامه ریزی می کنند تا همواره آماده رویارویی با نوسانات و تغییراتی باشند که در محیطهای داخلی و خارجی شرکت رخ می دهد. شرکتهایی که سیستمهای برنامه‌ریزی آنها به گونه‌ای می باشد که با تئوری مدیریت استراتژیک شباهت زیادی دارد، معمولاً در دوره‌های بلندمدت، از نظر مالی و اداری عملکرد بسیار بهتری خواهند داشت (Zhang, 2012). فرايند مديريت استراتژيک تلاشي می باشد براي تهيه نسخه دوم از آن چیز که در مغز بشر بسيار باهوش و نخبه مي گذرد يعني کسي که داراي درك مستقيم از اموراست و دانش اطلاعات را با تجزيه و تحليلهاي علمي در هم مي آميزد، تغييرات را شناسايي کرده و بقاي سازمان در عرصه رقابتها وکشمکشها را فراهم مي نمايد. گام اول در مراحل برنامه ریزی استراتژیک تعیین رسالت، اهداف و ماموریتهای سازمان می باشد و پس از آن می‌توان از طریق تحلیل SWOT که یکی از ابزارهای تدوین استراتژی می باشد، برای سازمان استراتژی طراحی نمود که متناسب با محیط آن باشد. با بهره گیری از این تحلیل این امکان حاصل می گردد که اولاً به تجزیه تحلیل محیط‌های داخلی و خارجی پرداخته و ثانیاً تصمیمات استراتژیکی اتخاذ نمود که قوتهای سازمان را با فرصتهای محیطی متوازن سازد (Duarte et al, 2006). تحليل SWOTبه تنهايي يك ابزار تحليلي براي تعيين اهميت فاكتو رهاي شناسايي شده و ارزيابي گزينه هاي مختلف استراتژيك بر حسب اين فاكتور ها ارائه نمي كند. به اين دليل تحليل SWOT نقصان ها و كمبود هايي در اندازه گيري و ارزيابي فاكتور ها دارا ست. با وجودي كه فرايند تحليل سلسله مراتبي (AHP)[3] اين نقايص را بر طرف مي كند اما خود اين رويكرد در هنگامي كه بين فاكتور ها عدم استقلا ل و وابستگي وجود داشته باشد كارايي خود را از دست مي دهد، چرا كه AHP فرض مي كند فاكتور هاي حاضر در ساختار سلسله مراتبي مستقل مي باشند در صورتي كه اين فرض در بررسي تأثيرات محيط دروني و بيروني نمي تواند پذيرفتني باشد. لذا نياز به ابزاري داريم كه وابستگي هاي ممكن ميان فاكتور ها را به حساب آورد و اندازه گيري نمايد. دراين پژوهش يك رويه الگوريتميك مبتني بر فرايند تحليل شبكه اي بدين مقصود ارائه مي گردد كه مي تواند حتي وقتي بين فاكتور هاي SWOT وابستگي وجود داشته باشد كار را به خوبي به پيش ببرد. از SWOT به صورت گسترده‌ای در تعدادی از اقتصادهای توسعه یافته و در حال توسعه در مواردی مانند کمک به اتخاذ تصمیمات حوزۀ تجارت و بازرگانی، کمک به تعیین مکان ساخت شرکتهای تولیدی در چین، مطالعه استراتژی‌های نفوذ و ترغیب و تشویق صادرات در چین و بریتانیا، توسعۀ اقتصاد منطقه‌ای در استرالیا، انتخاب شیوۀ عملکرد شرکتهای کوچک در اسکاتلند بهره گیری شده می باشد. همچنین در سطح کشورها از این تحلیل جهت تحلیل پروژه‌های وسیع منطقه‌ای مانند سیستم‌های حمل و نقل و ترابری در هند و تحلیل پروژه‌های مناسب کارآفرین در ژاپن بهره گیری شده می باشد (Duarte et al, 2006). با در نظر داشتن چشم انداز وسیع و رسالت عظیم انجمن سرمايه گذاران و کارآفرينان کيش و اهداف راهبردی نظیر:

– کوشش در جهت تسهیل کردن امور سرمایه گذاری در جزیره زیبای کیش از طریق مهندسی مجدد فرآیند ها و کاهش بروکراسی اداری

– همفکری، هماهنگی و همکاری با سازمان منطقه آزاد کیش برای رفع معضلات و حل مسایل اقتصادی و اجتماعی جزیره زیبای کیش

– کوشش در جهت بهبود و تحول اقتصادی و اجتماعی جزیره زیبای کیش از طریق گسترش سرمایه گذاری های جدید و طرفداری از سرمایه گذاری های موجود

– ارتقاء دانش و مهارت های حرفه ای اعضا

– کوشش جهت تعریف و خلق فرصت های جدید برای سرمایه گذاری در جزیره زیبای کیش

– یافتن راههای مناسب جهت برون رفت از چالش ها و بحرانها در مواقع لازم

– پیگیری اجرایی کردن سیاست های کای اصل 44 قانون اساسی

– تأمین و حفظ حقوق و دفاع از منافع مشترک اعضا

– کوشش در جهت تحقق ایده جزیره سلامت از طریق شاخص های اجتماعی متناسب و استاندارد (http://akskish.com)،

تدوین استراتژي می تواند مبناي بسيار خوبي براي عملکرد آینده این انجمن باشد، لذا تدوین استراتژي بر اساس تحليل SWOT و با بهره گیری از فرآيند تحليل شبکه اي (ANP) اهمیت و ضرورت می یابد.

[1] .Multi Criteria Decision Making.

[2]. Strengths Weaknesses Opportunities Threats.

[3]. Analytic Hierachy Process.

[1]. Strength Weakness Opportunity Threat.

تعداد صفحه : 171

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان