پژوهش: پایان نامه دوره کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی: بررسی دیدگاه¬های انتقادی در اشعار قیصر امین¬پور

عنوان : مطالعه دیدگاه­های انتقادی در اشعار قیصر امین­ پور

دانشگاه مازندران

دانشکده­ی علوم انسانی و اجتماعی

پایان­ نامه کارشناسی ارشد رشته ­ی زبان و ادبیات فارسی

موضوع:

مطالعه دیدگاه­های انتقادی در اشعار قیصر امین ­پور

استاد راهنما:

دکتر: علی اکبر باقری خلیلی

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

فصل اول: طرح پژوهش………………………………………………………………………………………………… 1
1-1. اظهار مسئله……………………………………………………………………………………………………………. 2
1-2. سوأل پژوهش………………………………………………………………………………………………………. 3
1-3. پیشینه­ی پژوهش……………………………………………………………………………………………………
شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              
3 1-4. حدود پژوهش……………………………………………………………………………………………………….

5 1-5. اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………..

5 1-6. فصل­های پایان­نامه…………………………………………………………………………………………………

5 1-7. روش شناسی پژوهش…………………………………………………………………………………………….

6 فصل دوم: چارچوب مفهومی…………………………………………………………………………………………..

7 2-1. ادبیات اجتماعی…………………………………………………………………………………………………….

8 2-1-1. جامعه………………………………………………………………………………………………………………

11 2-1-2. اخلاق………………………………………………………………………………………………………………

13 2-2. نقد و انتقاد……………………………………………………………………………………………………………

15 2-2-1. ادبیات انتقادی…………………………………………………………………………………………………..

18 2-2-1-1. ادبیات انتقادی قبل از مشروطه………………………………………………………………………..

18 2-2-1-2. ادبیات انتقادی بعد از مشروطه…………………………………………………………………………

21 2-2-3. شیوه­های انتقاد………………………………………………………………………………………………….

26 2-2-3-1. هجو…………………………………………………………………………………………………………….

26 2-2-3-2. هزل…………………………………………………………………………………………………………….

27 2-2-3-3. طنز………………………………………………………………………………………………………………

28 2-2-4. شگردهای طنزپردازی…………………………………………………………………………………………

29 2-2-5. درون مایه­های انتقاد…………………………………………………………………………………………..

30 یادداشت­های فصل دوم…………………………………………………………………………………………………..

31 فصل سوم: قیصر امین­پور………………………………………………………………………………………………..

32 3-1. قیصر امین­پور………………………………………………………………………………………………………..

33 3-2. آثار قیصر امین­پور………………………………………………………………………………………………….

34 3-3. اندیشه­ی امین­پور…………………………………………………………………………………………………..

34 3-3-1. دوران انقلاب و دفاع مقدس……………………………………………………………………………….

36 3-3-2. بعد از دفاع مقدس……………………………………………………………………………………………..

37 فصل چهارم: مطالعه دیدگاه­های انتقادی در اشعار قیصر امین­پور……………………………………

38 4. انتقادات قیصر امین­پور……………………………………………………………………………………………….

39 بخش اول: انتقادات اجتماعی…………………………………………………………………………………………..

40 4-1. انتقادات اجتماعی…………………………………………………………………………………………………..

41
4-1-1. انقلاب……………………………………………………………………………………………………………..

42 4-1-1-1. نظام پادشاهی………………………………………………………………………………………………..

42 4-1-2. دفاع مقدس………………………………………………………………………………………………………

44 4-1-2-1. تجاوز دشمن به کشور……………………………………………………………………………………

44 4-1-2-2. آسیب جنگ بر کودکان…………………………………………………………………………………..

45 4-1-2-3. جنگ طلبی…………………………………………………………………………………………………..

47 4-1-2-4. مدعیان…………………………………………………………………………………………………………

49 4-1-2-5. عدم درک شهادت………………………………………………………………………………………….

50 4-1-3. پس از دفاع مقدس…………………………………………………………………………………………….

51 4-1-3-1. انتقاد از عصر جدید……………………………………………………………………………………….

52 4-1-3-1-1. تقابل بین زندگی روستایی و شهری……………………………………………………………..

52 4-1-3-1-2. بی تفاوتی در عصر امروز……………………………………………………………………………

62 4-1-3-2. انتقاد از بی عدالتی­های اجتماعی………………………………………………………………………

63 4-1-3-2-1. انتقاد به ارتباط و پارتی………………………………………………………………………………..

63 4-1-3-3. انتقاد از بزرگ­سالی و عقل­گرایی……………………………………………………………………..

64 بخش دوم: انتقادات سیاسی…………………………………………………………………………………………….

69 4-2. انتقادات سیاسی……………………………………………………………………………………………………..

70 4-2-1. انتقاد از عدم آزادی…………………………………………………………………………………………….

70 4-2-1-1. عدم آزادی اظهار……………………………………………………………………………………………..

71 4-2-1-2. عدم آزادی اقدام…………………………………………………………………………………………….

75 4-2-2. انتقاد از جناح­های سیاسی…………………………………………………………………………………..

82 بخش سوم: انتقادات فرهنگی…………………………………………………………………………………………..

83 4-3. انتقادات فرهنگی……………………………………………………………………………………………………

84 4-3-1. انتقاد از شاعران…………………………………………………………………………………………………

85 4-3-2. انتقاد از فراموشی آرمان­گرایی………………………………………………………………………………

88 بخش چهارم: انتقادات دینیعرفانی………………………………………………………………………………..

90 4-4. انتقادات دینی- عرفانی……………………………………………………………………………………………

91 4-4-1. عدم خودشناسی………………………………………………………………………………………………..

92 4-4-2. وابستگی­ها و دلبستگی­های دنیوی………………………………………………………………………..

94 4-4-3. عدم در نظر داشتن مرگ و آخرت اندیشی…………………………………………………………………….

96 4-4-4. سطحی نگری در دین. ………………………………………………………………………………………

97 4-4-5. انتقاد به تظاهر و ریاکاری……………………………………………………………………………………

99 بخش پنجم: انتقادات طنزآمیز…………………………………………………………………………………………..

101 4-5. انتقادات طنزآمیز…………………………………………………………………………………………………….

102 4-5-1. موضوعات سیاسی- اجتماعی……………………………………………………………………………..

104 4-5-1-1. عدم آزادی……………………………………………………………………………………………………
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
104 4-5-1-2. نابه سامانی­های اجتماعی………………………………………………………………………………..

106 4-5-2. موضوعات دینی………………………………………………………………………………………………..

109 4-5-3. موضوعات شخصی و فردی (حدیث نفس) …………………………………………………………

110 فصل پنجم: نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………….

113 5. نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………….

114 نمودار……………………………………………………………………………………………………………………………

118 فهرست منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………..

119

چکیده

ادبیات را آیینه ی بازتاب موضوعات اجتماعی می­دانند و برای مطالعه تحولات و دگرگونی­های یک سرزمین در ادوار مختلف، آثار ادبی آن ملت را یکی از منابع مهم به شمار می آورند؛ زیرا یکی از ابعاد شخصیتی شاعران و نویسندگان را می­توان هنرمندان مورخ دانست و بخش­هایی از آثارشان را هنر تاریخی یا تاریخ به زبان هنر به شمار آورد که علاوه بر بازتاب وضعیت سیاسی- اجتماعی به طرح انتقادات نیز روی می­آورند. انتقاد سازنده، مبارزه با پلیدی­ها و کج روی­ها و هدف آن اصلاح معایب و کاستی­هاست. قیصر امین­پور از شاعران معاصر می باشد که مضامین اغلب اشعارش را به موضوعات اجتماعی اختصاص داده می باشد. در ادوار آغازین شاعری او، محتوای شعرش آرمان­گرایانه بوده که به تدریج به سوی واقع گرایی، بشر مداری و جزیی نگری معطوف شده و از شعارگرایی در اشعارش کاسته و با واقعیت­های پیرامون خود همراه گردیده می باشد. امین­پور با نظاره­ی ناهنجاری­ها، کج روی­ها، و تضاد در ارزش­های اجتماعی به انتقاد بر می خیزد و درون مایه ی انتقادات او را می توان در موضوعات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، دینی- عرفانی مورد برسی قرار داد. در بُعد اجتماعی به انتقاد از آسیب­های اجتماعی، ظلم و بی عدالتی، نبود ارزش­های فردی و اجتماعی می پردازد و آن را در سه دوره­ی انقلاب، دفاع مقدس و پس از دفاع مقدس مورد توجه قرار می دهد. در انتقادات سیاسی به نقد از دو موضوع عمده روی می آورد: یکی عدم آزادی و دیگری، جناح بندی­های سیاسی. در بعد فرهنگی، اصول اخلاقی و فرهنگی شاعران و فراموشی آرمان­گرایی را به انتقاد می گیرد. در محور دینی- عرفانی به نقد عدم خودشناسی، وابستگی و دلبستگی های دنیوی، عدم در نظر داشتن مرگ و آخرت اندیشی، سطحی نگری در دین، تظاهر و ریاکاری می پردازد. روش انتقاد او در پاره ای از موارد طنزآمیز می باشد و او احساس می کند با طرح موضوعات جدی به صورت شوخی در اصلاح ناهنجاری های اجتماعی بیشتر می تواند مؤثر واقع گردد. عوامل ناهنجاری های اجتماعی، مروّجان بی عدالتی و پارتی بازی، دینداران ریاکار و سیاستمداران بد کردار و بی کردار، مهم ترین آماج­های انتقادات قیصر امین پور به شمار می آیند.

تعداد صفحه : 137