فرمت word : دانلود پایان نامه ارشد خاک و پی :تحول خاک های حاصل از رسوبات آبرفتی رودخانه کارون در یک امتداد عمود بر مسیر رودخانه کارون

 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

فصل اول: مقدمه

1- 1 اظهار مسئله

خاك ها توده طبیعی با مورفولوژي واحد هستند که در نتیجه اثر برهم کنش اقلیم، موجودات زنده، مواد مادري، پستی و بلندي در طول زمان تشکیل گردیده اند (مولدرز[1]، 1987).

ماده مادري از مهم ترين فاكتورهاي خاك سازي در مناطق خشك و نيمه خشك محسوب مي گردد ([2]بوول و همکاران 2003). خصوصيات و تركيب شيمیايي ماده مادري، تأثیر مهمي در تعيين مشخصات خاك، به خصوص در مراحل اوليه تشكيل خاك ايفا مي كند. تنوع در مواد مادري، تغيير قابل توجهي در ويژگي هاي فيزيكي، شيميايي، نوع و مقدار كاني هاي رسي و رده بندي خاك ها ايجاد نموده می باشد ( نوروزی، 1389). برادي[3] (1990 )، نوع كاني تشكيل شده در خاك را تحت تاثير سه عامل اقليم، شرايط محيطي و نوع ماده مادري مي داند. با گذشت زمان و پيشرفت هواديدگي، خاك ها تكامل يافته و تركيب كاني هاي آنها در جزء رس تغيير مي كند. خاك هاي تشكيل شده روي سنگ بسترهاي متفاوت به دليل اختلاف كانيهاي موجود در ساختار سنگ ها و اختلاف مقاومت آنها داراي مشخصات فيزيكي، شيميايي، كاني شناسي و رده بندي متفاوتي هستند. فرهنگي، ملكي( 1384) بيان كردند، خاكهاي تشكيل شده بر روي گرانيت داراي بافت درشت لومي شني در همه لايه ها مي باشد و ميزان رس با افزایش عمق، كاهش و مقدار شن، افزايش مي يابد و در خاك تشكيل شده بر روي سنگ آندزيت بازالتي بافت خاك ريزتر و رس خاك بيشتر می باشد. شكل آبادي (1379) اظهار داشت كه در خاك هاي روي سازند گرانوديوريت، كمترين ميزان رس (حدود 3 درصد ) ولي در خاك هاي تشكيل شده بر روي شيل همراه با ماسه سنگ، بيشترين مقدار رس( 26 درصد) هست. در مطالعات كاسپاري[4] و همكاران (2006)، در خاكهاي تشكيل شده بر روي مواد دگرگوني، ذرات در اندازه سيلت ريز بيشترين فراواني را دارد و در خاكهاي به وجود آمده از ميكاشيست، شن زيادي در افق A گزارش شده می باشد. آکیهرو[5] و همكاران(2002)، گزارش كردند كه مواد مادري بر روي مقدار رس، ظرفيت تبادل كاتيوني، اشباع بازي و اسيديته خاك هاي مطالعه شده تأثير دارد. اوليايي و همكاران (2006 )، خواص فيزيكي و شيميايي خاك هاي ايران در اقليم خشك و نيمه خشك را كاملاً تابع سنگ مادر آهكي آن مي دانند كه به مرور زمان تحت تأثير هواديدگي شيميايي و فيزيكي قرار گرفته و خاك هايي سرشار از آهك را به وجود مي آورد. شكل آبادي (1379)، بيان كرد كم ترين مقدار آهك در خاك هاي حاصل از سازندهاي آذرين ( 7 تا 15 درصد ) و حداكثر آن در خاك هاي حاصل از سازندهاي آهكي و دولوميتي ( 30 تا 40 درصد ) هست. تاناچيت[6] و همكاران (2006) بيان كردند غلظت عناصر در اجزاي مختلف ذرات خاك و موقعيت هاي مختلف زمين با تفاوت در سنگ بستر و تفاوت در هواديدگي تغيير مي كند. اسكافر[7] و همكاران (1980 )، رده بندي و طبقه بندي خاك هاي مختلف در سطح گروه بزرگ و سري را مرتبط با مواد مادري و توپوگرافي خاك دانستند. شا[8] و همكاران( 2004)، عقیده دارند تشكيل خاك، به خصوص مقدار رس خاك هاي تحت الارض كه تعيين كننده ي فاميل خاك در سيستم رده بندي آمريكايي مي باشد، كاملاً تحت كنترل ماده مادری می باشد.

توپوگرافي يكي از عامل­هاي اساسي در توسعه خاكها مي­باشد (هال4، 1983). مطالعات زیادی نشان داده که بسته به وضعیت توپوگرافی در اکوسیستم های مختلف ویژگی های خاک تغییر خواهد پیدا نمود ( ونتریا و همکاران، 2003 ).  امیري نژاد و باقرنژاد (1376) اثرات توپوگرافی برتشکیل و تکامل خاكهاي منطقه کرمانشاه را مطالعه نمودند. نتایج نشان داد که توپوگرافی به عنوان مهمترین فاکتور خاکسازي، به علت تأثیر بر روابط رطوبتی خاك، شدت جابجایی مواد بوسیله فرسایش و همچنین انتقال مواد به شکل سوسپانسیون و محلول، موجب تکامل خاکرخ گردیده می باشد. گرچه نوع کانیهاي رسی در طول ردیف توپوگرافی یکسان بود، اما نتایج تجزیه هاي نیمه کمی نشان می دهد که فراوانی نسبی آنها تا حدودي با هم فرق دارد. به بیانی دیگر، با افزایش طول شیب، به علت شرایط زهکشی و اثر سفره آب زیرزمینی از مقدار ایلیت و کلریت کاسته شده و بر مقدار کانیهاي گروه اسمکتیت افزوده میشود.

از اجزاي مهم ديگر خاك، كاني هاي آن و به ويژه كاني هاي رسي هستند كه شناسايي اين اجزاء تشكيل دهنده خاك مهم ترين راه گشاي تعيين نيازهاي فيزيكي، شيميايي و مديريت خاك مي باشد. کانی هاي رسی موجود در خاك تأثیر شگرفی بر تمامی ویژگی هاي فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاك دارند. از این نظر شناخت ویژگی هاي آنها و نیز شیوه تشکیل و تبدیل این کانی ها به یکدیگر جهت درك بهتر از تشکیل و تکوین خاك امري لازم و ضروري به نظر می رسد. ­رس هاي موجود در خاك بر انقباض و انبساط، تهویه، شکل پذیري، قابلیت نفوذ آب و ریشه گیاه، تبادلات کاتیونی، تثبیت پتاسیم و آمونیوم و… تأثیر به سزایی دارند (نتلتون و براشر، 1983 ). کانی هاي رسی تحت عوامل هوادیدگی فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی در خاك تشکیل می شوند بر این اساس کانی هاي رسی را به 3 گروه می توان تقسیم نمود: 1- کانی هاي رسی موروثی: این گروه از کانی ها به گونه مستقیم به صورت دست نخورده و بدون هیچ گونه تغییر ساختاري از مواد مادري به خاك اضافه می گردند. براي مثال کلریت در مناطق خشک و نیمه خشک منشاء ارثی دارد (بارنهیسل و برچ[9]، 1989). همچنین کائولینیت کلریت و ایلیت نظاره شده در خاك هاي استان گلستان منشأ ارثی دارند (پاشایی، 1999، امینی جهرمی، 2004 ؛ عجمی، 2007 ، قرقره چی، 2007 ). 2- کانی هاي رسی تغییریافته: این گروه با شرایط محیطی خود در تعادل نبوده و در اثر هوادیدگی ملایم و دگرگونی به کانی هاي دیگر تبدیل می شوند. به گونه مثال اسمکتیت در نواحی مرطوب تر شمال غرب استان فارس از تغییر شکل میکا به وجود آمده می باشد (خرمالی و ابطحی، 2003 ) و 3- کانی هاي رسی نوتشکیل: این گروه از کانی ها در اثر سنتز مواد تخریب شده از کانی هاي اولیه مختلف تشکیل می گردد. به عنوان مثال اسمکتیت در خاك هاي داراي زه کشی ضعیف که داراي غلظت بالاي منیزیم هستند می تواند به صورت نوتشکیلی از محلول خاك تبلور یابد. هوادیدگی و تغییر و تبدیل کانی هاي رسی در مناطق خشک و نیمه خشک نسبت به مناطق مرطوب محدود بوده از این رو بعضی از این کانی ها به دلیل مقاومت اندك آنها در برابر هوادیدگی به تنهایی دراین نواحی پیدا نمود می شوند که مانند آنها می توان به کانی هاي فیبري سپیولیت و پالی گورسکیت تصریح نمود. پالی گورسکیت در شرایط مرطوب بیش از 300 میلی متر بارندگی سالیانه (پاکوت و میلوت[10]، 1979) و یا نسبت بارندگی به تبخیر و تعرق سالیانه ( P/ET) بیش از 4/0 (خرمالی و ابطحی، 2003 ). ناپایدار بوده و به اسمکتیت تبدیل می گردد. برعکس این فرایند در خاك هاي بسیار شور و سدیمی پالیگورسکیت می تواند از تخریب اسمکتیت و یا از طریق نوتشکیلی از محلول خاك به وجود آید. اهمیت کانی شناسی در تکامل خاک به حدی می باشد که اعتقاد برادی (1990) نوع کانی موجود در خاک بیانگر مرحله هوادیدگی خاک می باشد.

آهن یکی از مهمترین عناصر موثر در فرایندهای تشکیل خاک می باشد. مقدار و توزیع اشکال قابل استخراج آهن در خاک بیانگر مرحله و درجه تکامل خاک می­باشد. بدین مقصود آهن به سه روش سدیم دیتیونایت (آهن آزاد) ، اگزالات آمونیوم (آهن غیرکریستالی) و آهن مغناطیس اندازه­گیری گردید. اکسالات آمونیوم برای عصاره گیری اکسیدهای آهن غیر متبلور Feo)) و سیترات بیکربنات دی تیونات برای عصاره گیری اکسیدهای آهن متبلور(Fed) به علاوه غیر متبلور Feo)) بهره گیری می گردد. افزایش اختلاف بین مقدار به دست آمده، توسط این دو روش (Fed-Feo) نشان دهنده ی افزایش مقدار آهن با درجه ی تبلور زیاد می باشد. از سوی دیگر، کاهش نسبت(Fed /Feo) تخمینی از تبدیل اکسیدهای آهن غیر متبلور، اکثراً فری هیدراتها، به اکسید آهن با تبلور خوب می باشد. این نسبت به عنوان شاخصی برای تکامل خاک شناخته شده می باشد(جکسون و همکاران، 2007).

عوامل اصلی ایجاد کننده مغناطیس در خاک دو کانی مگنتیت و مگهمیت هستند. کانی های دیگر آهن دار غیر مغناطیس هستند و حتی بعضی ترکیبات موجود در خاک نظیر کربنات دارای پذیرفتاری مغناطیسی منفی هستند.    بخشی از مواد فرو مغناطیس در خاک از مواد مادری به ارث می رسد که سهم مگنتیت بیشتر می باشد. فرایند های خاک سازی نیز روی افزایش پذیرفتاری مغناطیسی اثر دارد. مانند فرایند ها می توان به تجمع ترجیحی کانی های فرومغناطیس ناشی از هوادیدگی و شستشو تصریح نمود. فرایند دیگر تبدیل کانی های غیر مغناطیس به کانی های فرومغناطیس می باشد که ناشی از اکسیداسیون و احیا یا حرارت می باشد. هرچه پذیرفتاری مغناطیسی خاک بیشتر باشد خاک متکامل تر می باشد (یوسفی فرد و همکاران، 1389).

2-1 فرضيه ها

1- مواد مادری و پستی بلندی از عوامل اصلی اثرگذار بر تشکیل خاکهای منطقه می باشد.

2- در امتداد یک مسیر عمود بر مسیر حرکت رودخانه، خاکها از تنوع کافی بر خوردارند.

 

3-1 اهداف اصلي

1- تحول خاک های حاصل از رسوبات آبرفتی رودخانه کارون در یک امتداد عمود بر مسیر رودخانه کارون.

 

4-1 اهداف فرعی

1- مطالعه تغییرات فیزیکی و شیمیایی خاکها در امتداد یک مقطع از رودخانه

2 – تعیین مهمترین فاکتورهای خاکسازی بر ویژگی های خاک های مورد مطالعه

[1] .Moldez

[2] .Boul

[3] .Brady

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

[4] . Caspari

[5] . Akihiroand et al

1 . Thanachit et al

[7] . Schafer et al

[8] . Shaw et al

4.Hall

[9] . Barnhysl and Brch

[10]. Paket and Milout

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه :98