دانلود فایل پژوهش: پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی: بررسی صنایع بدیعی از دیدگاه زیبایی شناختی در دیوان فیاض لاهیجی

عنوان : مطالعه صنایع بدیعی از دیدگاه زیبایی شناختی در دیوان فیاض لاهیجی

دانشگاه زابل

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

عنوان:

مطالعه صنایع بدیعی از دیدگاه زیبایی شناختی در دیوان فیاض لاهیجی

استاد راهنما:

دکتر احمد سنچولی

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

1-1بیان مسئله و سؤالات …………………………………………………………………………………………………………………………2

2-1 پیشینة پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………4

3-1 ساختار پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 8

4-1 فرضیه پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………..8

5-1 اهداف پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………9

6-1 روش کار ……………………………………………………………………………………………………………………………………………9

7-1 تعریف بدیع از دیدگاه بلاغت سنّتی و جدید …………………………………………………………………………………10

8-1 تعریف زیبایی‌شناسی از دیدگاه اندیشمندان …………………………………………………………………………………13

فصل دوم: صنایع زیبایی‌آفرین لفظی در دیوان فیاض لاهیجی

 

تعریف صنایع لفظی ………………………………………………………………………………………………………………………………..17

الف- روش تکرار ……………………………………………………………………………………………………………………………………..18

1- تکرار واج ……………………………………………………………………………………………………………………………………………19

1-1 همحروفی ………………………………………………………………………………………………………………………………………..21

2-1 همصدایی ………………………………………………………………………………………………………………………………………..23

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-  تکرار هجا …………………………………………………………………………………………………………………………………………25

3-  تکرار واژه ………………………………………………………………………………………………………………………………………….26

1-3 جناس ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..27

1-1-3 جناس تام …………………………………………………………………………………………………………………………………..29

2-1-3 جناس زاید …………………………………………………………………………………………………………………………………31

3-1-3 جناس با اختلاف حرف ………………………………………………………………………………………………………………34

4-1-3 جناس مکرّر ………………………………………………………………………………………………………………………………..36

5-1-3 جناس خط …………………………………………………………………………………………………………………………………37

6-1-3 اشتقاق ………………………………………………………………………………………………………………………………………..38

7-1-3 شبه اشتقاق ………………………………………………………………………………………………………………………………..39

8-1-3 جناس محرّف ……………………………………………………………………………………………………………………………..40

2-3 تکریر ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….42

1-2-3 ردالصدر إلی العجز ……………………………………………………………………………………………………………………..44

2-2-3 ردالعجز إلی الصدر ……………………………………………………………………………………………………………………..46

3-2-3 عکس لفظی ……………………………………………………………………………………………………………………………….48

3-3 تکرار نحوی ……………………………………………………………………………………………………………………………………..49

4-3 سجع ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….51

1-4-3 موازنه ………………………………………………………………………………………………………………………………………….52

2-4-3 مزدوج …………………………………………………………………………………………………………………………………………54

پی ‌نوشت‌های فصل دوم …………………………………………………………………………………………………………………………55

فصل سوم: صنایع زیبایی‌آفرین معنوی در شعر فیاض لاهیجی

تعریف صنایع معنوی ………………………………………………………………………………………………………………………………61

الف- روش تناسب …………………………………………………………………………………………………………………………………..62

1- مراعات النظیر ……………………………………………………………………………………………………………………………………64

2- تضاد …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..67

3- تلمیح …………………………………………………………………………………………………………………………………………………71

4- ارصاد و تسهیم ………………………………………………………………………………………………………………………………….84

5- جمع …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..86

6- تقسیم ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..88

ب- روش غیر منتظره بودن و غافلگیری ………………………………………………………………………………………………..89

1- متناقض نمایی …………………………………………………………………………………………………………………………………..90

2- استثنای منقطع ………………………………………………………………………………………………………………………………..95

3- ذم شبیه به مدح ……………………………………………………………………………………………………………………………….97

4- مدح شبیه به ذم ……………………………………………………………………………………………………………………………….99

5- استتباع ……………………………………………………………………………………………………………………………………………101

6- التفات ………………………………………………………………………………………………………………………………………………103

7- تجرید ………………………………………………………………………………………………………………………………………………106

پ– روش بزرگ‌نمایی …………………………………………………………………………………………………………………………..108

1- اغراق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….109

2- تجاهل عارف …………………………………………………………………………………………………………………………………..112

3- صفت شاعرانه …………………………………………………………………………………………………………………………………114

4- مقایسه و سنجش …………………………………………………………………………………………………………………………..116

ت– روش دو یا چند بُعدی بودن …………………………………………………………………………………………………………118

1- ایهام ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….119

2- ایهام تناسب ……………………………………………………………………………………………………………………………………121

ث- روش استدلال ……………………………………………………………………………………………………………………………….123

1- حسن تعلیل ……………………………………………………………………………………………………………………………………124

2- مذهب کلامی ………………………………………………………………………………………………………………………………….126

3- ارسال‌ المثل ……………………………………………………………………………………………………………………………………128

ج- دیگر صنایع زیبایی‌آفرین معنوی  …………………………………………………………………………………………………133

1- حسن طلب …………………………………………………………………………………………………………………………………….133

2- حسّامیزی ……………………………………………………………………………………………………………………………………….135

3- تضمین ……………………………………………………………………………………………………………………………………………141

4- ابداع ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..143

پی نوشت‌های فصل سوم ……………………………………………………………………………………………………………………..145

نتایج پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………..162

1-1 جدول بسامد انواع روش تکرار در شعر فیاض لاهیجی ……………………………………………………………….163

2-1 نمودار بسامد انواع روش تکرار در شعر فیاض لاهیجی ……………………………………………………………….163

3-1 جدول بسامد انواع روش تکرار واج در شعر فیاض لاهیجی ………………………………………………………..164

4-1 نمودار بسامد انواع روش تکرار واج در شعر فیاض لاهیجی ………………………………………………………..164

5-1 جدول بسامد انواع روش تکرار واژه در شعر فیاض لاهیجی ……………………………………………………….165

6-1 نمودار بسامد انواع روش تکرار واژه در شعر فیاض لاهیجی ………………………………………………………..165

7-1 جدول بسامد انواع جناس در شعر فیاض لاهیجی ………………………………………………………………………166

8-1 نمودار بسامد انواع جناس در شعر فیاض لاهیجی ………………………………………………………………………166

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

9-1 جدول بسامد انواع تکریر در شعر فیاض لاهیجی ……………………………………………………………………….167

10-1 نمودار بسامد انواع تکریر در شعر فیاض لاهیجی ……………………………………………………………………..167

11-1جدول بسامد انواع سجع در شعر فیاض لاهیجی ………………………………………………………………………168

12-1 نمودار بسامد انواع سجع در شعر فیاض لاهیجی ……………………………………………………………………..168

13-1 جدول بسامد انواع روش تناسب در شعر فیاض لاهیجی …………………………………………………………169

14-1 نمودار بسامد انواع روش تناسب در شعر فیاض لاهیجی …………………………………………………………169

15-1 جدول بسامد روش غیر منتظره بودن و غافلگیری در شعر فیاض لاهیجی …………………………….170

16-1 نمودار بسامد روش غیر منتظره بودن و غافلگیری در شعر فیاض لاهیجی …………………………….170

17-1 جدول بسامد انواع روش بزرگ‌نمایی در شعر فیاض لاهیجی ………………………………………………….171

18-1 نمودار بسامد انواع روش بزرگ‌نمایی در شعر فیاض لاهیجی …………………………………………………..171

19-1 جدول بسامد انواع روش دو یا چند بُعدی بودن در شعر فیاض لاهیجی …………………………………172

20-1 نمودار بسامد انواع روش دو یا چند بُعدی بودن در شعر فیاض لاهیجی …………………………………172

21-1 جدول بسامد انواع روش استدلال در شعر فیاض لاهیجی ……………………………………………………….173

22-1 نمودار بسامد انواع روش استدلال در شعر فیاض لاهیجی ……………………………………………………….173

23-1 جدول بسامد سایر روش‌های زیبایی‌آفرین در شعر فیاض لاهیجی …………………………………………174

24-1 نمودار بسامد سایر روش‌های زیبایی‌آفرین در شعر فیاض لاهیجی …………………………………………174

نتیجه‌گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………………….175

فهرست منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………………178

چکیده

بدیع از دیدگاه زیبایی‌شناسی، دانشی‌ می باشد که با آن راه‌های زیبایی سخن عیان می گردد و علم آرایش کلام می باشد که زبان معمولی را به شعر تبدیل می کند. فیاض لاهیجی (ف 1071ه.ق)، مانند شاعران سبک هندی می باشد که در اظهار افکار و اندیشه‌ها، با زبانی شاعرانه از دانش بدیع که پایه‌های اصلی آن مبتنی بر صناعات لفظی و معنوی می‌باشد، استفادة فراوانی برده ‌می باشد. در این پژوهش که به شیوة توصیفیتحلیلی انجام می گردد، دیوان اشعار فیاض لاهیجی از دیدگاه نقد زیبایی‌شناسی، مخصوصاً دانش بدیع، مورد مطالعه و واکاوی قرار ‌گرفته و عوامل زیبایی‌آفرین بدیعی شعر او، هم از لحاظ نوع و هم از لحاظ میزان کاربرد، مطالعه و تجزیه و تحلیل می گردد. فیاض لاهیجی به مقصود اظهار افکار و تجربه‌های عرفانی خویش، از صنایع معنوی مخصوصاً تلمیح  و مراعات‌النظیر، نسبت به سایر شگردهای بلاغی بیشتر بهره برده‌ می باشد.

تعداد صفحه : 202